سازمان های بین المللی ،محیط زیست و مسائل اقتصادی شمال – جنوب

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم اقتصای و سیاسی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در اندیشه نهادگرایی نئولیبرال ، سازمان های بین المللی قادرند همکاری بین دولت های ملی را در موضوعات جهان شمول تقویت نموده و مستقل از اراده ی قدرت های بزرگ در صحنه ی بین الملل عمل نمایند . در این تحقیق تلاش شده است این آموزه ی نئولیبرالی ، در ارتباط با نقش « سازمان های بین المللی زیست محیطی » در خصوص چالش های روابط اقتصادی شمال – جنوب با روش « تحلیل فرضیه های رقیب» مورد آزمون علمی قرار گیرد . بدین منظور دو فرضیه دیگر به صورت رقیب با فرضیه اصلی که ناظر بر توجه سازمان های بین المللی به نفع هر یک از کشورهای شمال و جنوب بود تدوین گردید. از میان تلاش های مختلف سازمان ملل به عنوان بزرگ ترین سازمان بین المللی در موضوع محیط زیست نیز ، پنج اجلاس مهم استکهلم، ریو، کیوتو، ژوهانسبورگ وکپنهاگ انتخاب و مبنای قضاوت در مورد هر یک از فرضیه های رقیب قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که سازمان های بین المللی ، بیش ازآنکه دغدغه های زیست محیطی داشته باشند، تداوم سیاست سرمایه داری بوده ودر روابط اقتصادی شمال – جنوب ، منابع کشورهای جنوب را در پایین ترین سطح اولویت های خود قرارداده اند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Organizations, the Environment and North-South Economic Problems

نویسندگان [English]

  • Hossein Pourahmadi Meibodi 1
  • Abdol Mahmoud Mohammadi Lord 2
1 Associate Professor, Department of Political Sciences and International Relations, Faculty of Economic and Political Sciences, Shahid Beheshti University
2 PhD Student of Department of Politics, Faculty of Law and Political Sciences, Alame Tabatabayi University
چکیده [English]

In the thinking of neoliberal institutionalism, international organizations are capable of increased collaboration between national governments in global issues and to act independently of the wishes of superpowers on the international scene. This research has attempted to test the gains made under the neoliberal doctrine, associated with the role played by international environmental organizations in the challenges of economic relations of North-South, through the "analysis of competing hypotheses" method. For this purpose, two other hypotheses were developed to compete with the main hypothesis showing the interests of both North and South countries with regard to international organizations. Among the various efforts of the United Nations as the largest international organization active in the environmental arena, five important diplomatic meetings – namely, Stockholm, Rio, Kyoto, Johannesburg and Copenhagen – were selected and judged on the basis of each of the competing hypotheses. The findings of this study show that international organizations have been continuing the policy of capitalist countries in the economic relations between North and South, rather than promoting environmental concerns. The interests of countries of the South have been the lowest of their priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Environment
  • International organizations
  • Neoliberal Institutionalism
  • North-South