نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه زابل

چکیده

روستای کردشت از توابع شهرستان جلفا واقع در استان آذربایجان شرقی به دلیل دارا بودن جاذبه های زیاد از مناطق تفریحی و گردشگری مهم استان می باشد. لذا، مطالعه ارزش تفریحی آن می تواند در پیش بینی نیازها، رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه موثر باشد .هدف پژوه شحاضر برآورد ارزش تفریحی روستای کردشت با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM) است .برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد ، مدل لوجیت به روش حداکثر درست نمایی برآورد گردید. داده های مورد نیازاز طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 180 بازدید کننده از روستای مذکور جمع آوری شد. نتایج نشان داد ه 83 درصد بازدیکنندگان ،حاضر به پرداخت وجهی جهت بازدید از روستای مذکور می باشند. متغیرهای تحصیلات ، جذابیت روستا، درآمد و قیمت پیشنهدی اثر معنی داری روی مقدار انتظاری تمایل به پرداخت افراد نشان داد. متغیرهای سن ، جنسیت واندازه خانوار به لحاظ آماری معنی دار نبودند. متوسط تمایل به پرداخت بازدید کنندگان ، 2800 ریال و ارزش تفریحی سالانه روستای کردشت280 میلیونریال برآورد شد. باتوجه به یافته ها، امکان افزایش درآمدگردشگری روستای موردمطالعه با توجه به ملاحضات و دیدگاه های بازدید کنندگان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها