برآورد میزان تمایل به پرداخت (WTP) بازدیدکنندگان روستای تفریحی کردشت واقع در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

روستای کردشت از توابع شهرستان جلفا واقع در استان آذربایجان شرقی به دلیل دارا بودن جاذبه های زیاد از مناطق تفریحی و گردشگری مهم استان می باشد. لذا، مطالعه ارزش تفریحی آن می تواند در پیش بینی نیازها، رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه موثر باشد .هدف پژوه شحاضر برآورد ارزش تفریحی روستای کردشت با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM) است .برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد ، مدل لوجیت به روش حداکثر درست نمایی برآورد گردید. داده های مورد نیازاز طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 180 بازدید کننده از روستای مذکور جمع آوری شد. نتایج نشان داد ه 83 درصد بازدیکنندگان ،حاضر به پرداخت وجهی جهت بازدید از روستای مذکور می باشند. متغیرهای تحصیلات ، جذابیت روستا، درآمد و قیمت پیشنهدی اثر معنی داری روی مقدار انتظاری تمایل به پرداخت افراد نشان داد. متغیرهای سن ، جنسیت واندازه خانوار به لحاظ آماری معنی دار نبودند. متوسط تمایل به پرداخت بازدید کنندگان ، 2800 ریال و ارزش تفریحی سالانه روستای کردشت280 میلیونریال برآورد شد. باتوجه به یافته ها، امکان افزایش درآمدگردشگری روستای موردمطالعه با توجه به ملاحضات و دیدگاه های بازدید کنندگان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of the Willingness to Pay of Kordasht Recreational Village Visitors in East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Mehri Raei Jadidi, 1
  • Mahmood Sabuhi Sabuni 2
1 MS.c of Agricultural economics, Faculty of Agriculture University of Zabol.
2 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture University of Zabol
چکیده [English]

Kordasht, a village of Jolfa located in East Azerbaijan Province, has become one of the greatest recreational places in the province though having many attractions. Therefore, studying its recreational value can be effective in anticipating needs, removing shortages and in the development of tourism in the district. The aim of the current research is to estimate the recreational value of Kordasht village using the Contingent Valuation Method (CVM). A Logit Model was estimated using Maximum Likelihood Approach in order to investigate the effective factors on individual willingness to pay. The required data were collected through completing questionnaires and oral interviews with 180 visitors. Results showed that 83% of visitors are willing to pay some money to visit the village. Also, variables that included level of education, village attraction, income and prices offered (bid) had a significant effect on the probability of anticipated willingness to pay, whereas other variables such as age, gender and family size were not statistically significant.Visitors' expected willingness to pay was set at 2800 RLs and the recreational annual value of the village was estimated to be 280 million RLs. According to findings, there is the possibility to increase tourism revenue by considering the visitors' point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Contingent Valuation Method
  • Logit Model
  • Willingness to Pay