بررسی تحمل و تجمع کادمیوم در گیاهچه های شیرین بیان

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم زیستی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

2 دانشیار گروه بیوتکنولوژی و فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

گیاه پالایی یک فناوری برای خارج کردن یا غیر فعال کردن آلوده کننده ها از محیط می باشد. در این تحقیق توانایی گیاه شیرین بیان برای گیاه پالایی ، تجمع و تحمل کادمیوم بررسی گردید. بذرهای دو واریته glabra و glandulifera از گیاه شیرین بیان Glycyrrhiza glabra در گلدان کاشته شدند و توسط آب مقطر(گروه شاهد ) و محلول 200 و 100 میکرومولار کلرید کادمیوم (گروه تیمار) آبیاری شدند.گیاهان پس از 20 روز مورد بررسی قرارگرفتند وزن خشک ریشه در هر واریته و طول ریشه در واریته glandulifera کاهش معنی داری را نسبت به نمونه های شاهد نشان دادند. در حالی که وزن تر و خشک ساقه ، طول ساقه و وزن تر ریشه در هر دو واریته و طول ریشه درواریته glabra تفاوت معنی داری را با گروه شاهد نشان ندادند، و هیچ نوع علائم مسمومیت از قبیل سوختگی و قرمز شدن بافت مشاهده نگردید؛ که بیانگر توانایی گیاهچه های شیرین بیان به تحمل کادمیوم در غلظت فوق می باشد . گیاهانی که قادر باشند ، بیش از 100 میلی گرم کادمیوم رادر هر کیلوگرم وزن خشک اندام های هوایی تجمع دهند به عنوان گیاهان بش از حد انباشته کننده کادمیوم معرفی شده اند. بر اساس نتایج حاصل میزان کادمیوم جذب شدهدرا ندام های هوایی این گیاهچه ها در دو واریته glabra و glandulifera به ترتیب 9/147- 9/116 و 5/119- 0/116 میلی گرم برکیلوگرم وزن خشک گیاه می باشد . لذا گیاه شیرین بیان را می توانبه عنوان یک گیاه بیش از حد انباشته کننده کادمیوم معرفی نمود که استفاده از آن در جهت پاکسازی محیط های آلوده به کادمیوم نویدبخش می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study ofTolerance of Cadmium and Accumulation it in Licorice Plantlets

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Sarmadi 1
  • Mahbubeh Irani 1
  • Francoise Bernard 2
1 M.Sc. in Plant Physiology, Faculty of Biological Sciences, University of Shahid Beheshti
2 Associate Professor, Department of Plant Physiology and Biotechnology, Faculty of Biological Sciences, University of Shahid Beheshti
چکیده [English]

Phytoremediation is a technology for extracting or inactivating pollutants. In this study, the ability of Glycyrrhiza glabra (var. glabra and var. glandulifera) for phytoremediation, tolerance to cadmium and accumulation of it within plant was investigated. The seeds of G. glabra var. glabra and var. glandulifera were cultured in pots and were watered with distilled water (control) and 100 & 200 μM cadmium chloride solution (treatment). Then the plants were analyzed after 20 days. Cadmium causes a decrease in seed germination. The dry weight of root in both variety and the length of root in var. glandulifera decreases significantly in proportion to the control group. Whereas, the dry and fresh weight of shoot, the length of shoot and the fresh weight of root in both variety and the length of root in var. glabra didn’t change significantly. No metal-toxicity symptoms such as burning and redness of the tissue were observed in Cd treatment. Plants containing more than 100 mg.kg-1 of Cd in dry shoot tissues should be considered as hyperaccumulators of this metal. Cd concentrations in the aerial organs of var. glabraand var. glandulifera were 116.9-147.9 and 116/0-119.5 mg.kg-1 (on a dry weight basis), respectively. We conclude that plantlet of G. glabra is a hyperaccumulator of Cd. G. glabra and so shows promise in the phytoremediation of Cd from polluted sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Licorice
  • Glycyrrhiza glabra L
  • Hyperaccumulator
  • Cadmium
  • phytoremediation