نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

صنایع پتروشیمی با توجه به ماهیت فعالیت ها و فرایندهای انجام گرفته و به واسطه تولید پساب، انتشار گازهای آلاینده ، پسماندهای خطرناک وارای پتانسیل ایجاد آثار سوء بر محیط زیست می باشند. در این مطالعه اثرات ناسازگار صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بر زیستگاه های موجود در منطقه بررسی گردیده است . عمده صنایع پتروشیمی موجود در این منطقه در مجاورت خورهاهستند وآلودگی های آن ها، خورهای اطراف را بعنوان مهم ترین اکوسیستم های دارای تنوع زیستی تحت تاثیر قرار می دهد. پس از بررسی آلاینده های صنایع پتروشیمی و نتایج نمونه برداری از کیفیت فیزیکی و بیولوژیکی آب ، جهت تجزیه وتحلیل اثرات از روش « تحلیل سلسله مراتبی» و جهت محاسبه وزن معیارها از تکنیک « بردار ویژه » استفاده شده است . نتایج نشان می دهد با عنایت به شاخص های اصلی تعریف شده در ساختار سلسله مراتبی نظیر ارزش اکولوژیک، ارزش حفاظتی ، در معرض بودن ، خورهای منطقه بیشترین تاثیر را در بین اکوسیستم های موجود درمنطقه دریافت نموده اند و در این میان انواع گونه های ماهیان و جوامع کفزی بیشترین اثر از فعالیت های صنایع پتروشیمی متحمل شده اند. هم چنین فلزات سنگین و ترکیبات نفتی ، مهم ترین آلاینده های اثر گذار برخورهای منطقه ناشی ازصنایع پتروشیمی شناسایی شده و می بایست کنترل گردد.

کلیدواژه‌ها