تنوع زیستی کشاورزی و باغبانی در خانواده های گیاهی با تاکید بر مدیریت تنوع زیستی و تغییر اقلیم

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه تنوع زیستی کشاورزی، موسسه علوم گیاهی، دانشگاه کاسل آلمان

2 گروه آگرواکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

به منظور تجزیه و تحلیل غنای گونه ای گیاهان کشاورزی و باغبانی در خانواده های گیاهان عالی ، سه گروه اصلی ازخانواده های گیاهی بر اساس غنای گونه ای آنها تشکیل گردید. گروه اول شامل پنج خانواده گیاهی بوده که تعداد اعضای آن ها بیش از 10000 گونه می باشند. در این گروه خانواده گرامینه با 25/7% دارای بالاترین در صد گیاهان کشاورزی بود. گروه دوم مشتمل بر خانواده هایی است که غنای گونه ای آن ها بین 1000 تا 10000 می باشند. دراین گروه 50 خانواده معرفی شده اند که خانواده رز با 74/7 % بالاترین درصد گونه های کشاورزی را به خود اختصاص داد. گروه سوم که شامل 20 خانواده است و در برگیرنده خانواده هایی با غنای گونه ای کمتر از 1000 می باشد که در آن ، خانواده موز با 5/32% بیشترین درصد گونه های کشاورزی را در خود جای داده است به طور کلی در این پژوهش تعداد 224000 گونه از 250000 گونه تخمینی موجود در گروه گیاهان عالی مورد بررسی قرا رگرفت . نتایج نشان داد که بین تعداد گونه های کشاورزی موجوددرهر خانواده و تعداد کل گونه های آن خانواده یک رگرسیون مثبت ( 56/0 + ) وجوددارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agricultural and Horticultural Biodiversity in Plant Families with an Emphasis on Biodiversity Management and Climate Change

نویسندگان [English]

  • Karl Hammer 1
  • Korous Khoshbakht 2
1 Department of Arobiodiversity, University of Kassel, Germany
2 Department of Agroecology, Environmental Science Research Institute, Shahid Beheshti University, G.C. Tehran
چکیده [English]

Species richness in relation to crop plants is analyzed within the families of higher plants. Three groups have been made: (1) more than 10.000 species (5 families), (2) 1.000 to 10.000 species (50 families), (3) less than 1.000 species (20 families). Thus about 224.000 species from the estimated 250.000 species of higher plants have been included in this study. According to Hanelt and IPK (2001), altogether 7,000 species of crop plants exist. There is a positive correlation (r = + 0.56) between the number of crop plants and species diversity of the families. Important crop species within the selected families are indicated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Biodiversity
  • Climate Change
  • Species Richness
  • Higher Plants