نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه کاسل آلمان

2 دا ﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

به منظور تجزیه و تحلیل غنای گونه ای گیاهان کشاورزی و باغبانی در خانواده های گیاهان عالی ، سه گروه اصلی ازخانواده های گیاهی بر اساس غنای گونه ای آنها تشکیل گردید. گروه اول شامل پنج خانواده گیاهی بوده که تعداد اعضای آن ها بیش از 10000 گونه می باشند. در این گروه خانواده گرامینه با 25/7% دارای بالاترین در صد گیاهان کشاورزی بود. گروه دوم مشتمل بر خانواده هایی است که غنای گونه ای آن ها بین 1000 تا 10000 می باشند. دراین گروه 50 خانواده معرفی شده اند که خانواده رز با 74/7 % بالاترین درصد گونه های کشاورزی را به خود اختصاص داد. گروه سوم که شامل 20 خانواده است و در برگیرنده خانواده هایی با غنای گونه ای کمتر از 1000 می باشد که در آن ، خانواده موز با 5/32% بیشترین درصد گونه های کشاورزی را در خود جای داده است به طور کلی در این پژوهش تعداد 224000 گونه از 250000 گونه تخمینی موجود در گروه گیاهان عالی مورد بررسی قرا رگرفت . نتایج نشان داد که بین تعداد گونه های کشاورزی موجوددرهر خانواده و تعداد کل گونه های آن خانواده یک رگرسیون مثبت ( 56/0 + ) وجوددارد

کلیدواژه‌ها