توانایی یونجه (Medicago sativa L.) و Glomus mosseaeدر برداشت گیاهی فلزات سنگین از خاک

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

3 بخش بیولوژی خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب تهران

4 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج

5 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

جهت تعیین توانایی یونجه (Medicago sativa L.) در برداشت عناصر سنگین از خاک در شرایط تلقیح (I)و بدون تلقیح (IO) با میکوریزا Glomus mosseae در خاک آلوده به فلزات سنگین شامل کبالت (Co) ، کادمیوم (Cd) ، سرب (Pb) و ترکیب دو تایی Pb*Co ،Cd*Co) و (Pb*Cd سه تایی (Co*Cd*Pb) در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایش گلدانی انجام شد. شاخص کلونی زایی میکوریزایی ، بیوماس گیاه، غلظت و توزیع فلزات سنگین در ریشه ، ساقه، برگ و اندام هوائی گیاه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد در شرایطی که خاک در معرض آلاینده های سه گانه فلزات سنگین قرارداشت، گیاهان میکوریزایی یونجه دارای برتری نسبت به گیاهان تلقیح نشده در جذب فلزات سنگین بودند. ا ین موضوع نشان می دهد که سویه Glomus mosseae آلودگی شدید خاک را تحمل نموده و توانست انتقال آلاینده ها به اندام هوائی گیاه را افزایش دهد. نتایج پیشنهاد می کند که تلقیح یونجه با Glomus mosseae ممکن است رهیافت مناسبی برای افزایش برداشت گیاهی فلزات سنگین در شرایط آلودگی چند گانه خاک باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ability of Glomus mosseae-Alfalfa (Medicago sativa L.) Association for Heavy Metal Phytoextraction from Soil

نویسندگان [English]

  • Faezeh Zaefarian 1
  • Mohammad Rezvani 2
  • Farhad Rejali 3
  • Mohammad Reza Ardakani 4
  • Ghorban Noormohammadi 5
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Mazandaran, Iran
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural and Natural Resources, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Iran
3 Department of Soil Biology, Soil and Water Research Institute, Tehran, Iran
4 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural and Natural Resources, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
5 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural and Natural Resources, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

A pot experiment was conducted to determine the phytoextractive ability of alfalfa plants both inoculated (I) and non-inoculated (I0) with Glomus mosseae under different combinations of heavy metal pollution. Alfalfa inoculated and non-inoculated plants were exposed to Cadmium (Cd), Lead (Pb), Cobalt (Co), Cd*Co, Cd*Pb, Pb*Co and Cd*Pb*Co in a factorial experiment. The heavy metal concentrations in the leaves, stems, shoots and roots were measured. In inoculated and non-inoculated plants, contamination concentration in shoots was higher than in root. Findings indicated that in the triple metal treatment (Cd*Pb*Co) inoculated plants were preferred. This showed that G. mosseae tolerated intensive contamination and transferred contaminants to alfalfa shoots. These results suggest that alfalfa inoculated plants are potentially suitable for phytoextraction of heavy metals in multiple heavy metal stress

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Alfalfa
  • Heavy metals
  • Mycorrhizal fungus
  • Phytoextraction