نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه یوتا

چکیده

آلودگی خاک به خاطر اثر مستقیمش روی خاک، آب و سلامت افراد بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. برگرداندن خاک های آلوده به حالت طبیعی از جمله کارهای مهم زیست محیطی می باشد . هدف پروژه حاضر بررسی تصفیه ی بیولوژیکی خاک بااستفاده از میکروب ها می باشد . از آنجاییکه مکانیسم عمل در این متد بر پایه پروسه ای طبیعی استوار می باشد از اهمیت اکولوژیکی زیادی برخوردار است . در پروژه حاضر درصد بالایی از کاهش هیدروکربن ها با استفاده از نوترینت ها و بالکینگ اجنت بدست آمد. در سی روز اول ، فاکتور ثابت و اکنش تغییر هیدروکربن ها در تریتمنتی که قارچ های فیلامنت دار به آن اضافه شده بود کمتر ازتریتمنتی بود که هم قارچ و هم نوترینت اضافه شده بود.

کلیدواژه‌ها