تصفیه بیولوژیکی خاک های آلوده به هیدروکربن ها با استفاده از قارچ ها

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه کشاورزی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور کرج، تهران

2 گروه محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه یوتا

چکیده

آلودگی خاک به خاطر اثر مستقیمش روی خاک، آب و سلامت افراد بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. برگرداندن خاک های آلوده به حالت طبیعی از جمله کارهای مهم زیست محیطی می باشد . هدف پروژه حاضر بررسی تصفیه ی بیولوژیکی خاک بااستفاده از میکروب ها می باشد . از آنجاییکه مکانیسم عمل در این متد بر پایه پروسه ای طبیعی استوار می باشد از اهمیت اکولوژیکی زیادی برخوردار است . در پروژه حاضر درصد بالایی از کاهش هیدروکربن ها با استفاده از نوترینت ها و بالکینگ اجنت بدست آمد. در سی روز اول ، فاکتور ثابت و اکنش تغییر هیدروکربن ها در تریتمنتی که قارچ های فیلامنت دار به آن اضافه شده بود کمتر ازتریتمنتی بود که هم قارچ و هم نوترینت اضافه شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soil Petroleum Hydrocarbon Bioremediation by A Fungi Consortium

نویسندگان [English]

  • Leyla Gheyrati Arani 1
  • Venkat Gunale 2
1 Department of Agriculture, Faculty of Science, Karaj Payame Noor University Tehran.
2 Department of Environmental Science, Faculty of Science, Pune University
چکیده [English]

Soil pollution is receiving greater and greater attention due to its direct impact on soil, water and public health. Remediation of soil is an important means of restoring soil back to natural condition. The present work was aimed to examining a method of soil decontamination by means of biodegradation which is of crucial ecological significance as its basic mechanisms are based on natural processes. A high percentage of hydrocarbon reduction was obtained during nutrient and bulking agent stimulation. During the first 30 days, the first-orderTPH degradation rate constant (k1) was lower for thetreatment without nutrients (natural attenuation) followed by the augmentation, augmentation plus stimulation and stimulation treatments respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Bioremediation
  • Fungi
  • Petroleum
  • Hydrocarbon