نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

چکیده

مورفومتری و مطالعه مولکولی تعداد سه گونه و دو واریته Alopecurus L. ایران انجام شد. تاکسونومی عددی 14 جمعیت با استفاده از تعداد 37 صفت ریختی انجام گرفت .دندرو رام ها و رسته بندی گونه ها جدایی جمعیت های مختلف یک گونه را از دیگر گونه ها مشخص نمود. آنالیز فاکتور متغیرترین صفات ریختی متمایز کننده گونه ها را به منظور استفاده در تاکسونومی Alopecurus شناسایی نمود .از میان تعداد 10 پرایمر RAPDاستفاده شده ، 5 پرایمر تولید باند کردند که از این میان 6 باند در تمامی گونه ها و جمعیت های مطالعه شده مشترک بودند. برخی ازباندها منحصر بفرد یک گونه بودند و تعدادی دیگر برای یک جمعیت خاص انحصاری بودند. دندروگرام ها و رسته بندی گونه ها بر اساس داده های مولکولی جدایی جمعیت های مختلف یک گونه را از دیگر گونه ها ونیز کاربرد مارکرهای مولکولی RAPD را تفکیک گونه های Alopecurus نشان داد .

کلیدواژه‌ها