تنوع مورفولوژیکی و مولکولی چند گونه Alopecurus Lدر ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واحد علوم و تحقیقات

چکیده

مورفومتری و مطالعه مولکولی تعداد سه گونه و دو واریته Alopecurus L. ایران انجام شد. تاکسونومی عددی 14 جمعیت با استفاده از تعداد 37 صفت ریختی انجام گرفت .دندرو رام ها و رسته بندی گونه ها جدایی جمعیت های مختلف یک گونه را از دیگر گونه ها مشخص نمود. آنالیز فاکتور متغیرترین صفات ریختی متمایز کننده گونه ها را به منظور استفاده در تاکسونومی Alopecurus شناسایی نمود .از میان تعداد 10 پرایمر RAPDاستفاده شده ، 5 پرایمر تولید باند کردند که از این میان 6 باند در تمامی گونه ها و جمعیت های مطالعه شده مشترک بودند. برخی ازباندها منحصر بفرد یک گونه بودند و تعدادی دیگر برای یک جمعیت خاص انحصاری بودند. دندروگرام ها و رسته بندی گونه ها بر اساس داده های مولکولی جدایی جمعیت های مختلف یک گونه را از دیگر گونه ها ونیز کاربرد مارکرهای مولکولی RAPD را تفکیک گونه های Alopecurus نشان داد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphometric and Molecular Diversity in Some Species of the Genus Alopecurus L. in Iran

نویسندگان [English]

  • Masoud Sheidai 1
  • Sodabeh Jaffari 1
  • Zahra Noormohammadi 2
1 Department of Botany, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, G.C., Tehran, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Morphometric and molecular studies were performed on the three species and two varieties of Alopecurus. Numerical taxonomic studies were performed on 14 populations using 37 morphological characters. Clustering and PCA ordination separated the species studied in different clusters. Factor analysis identified the most variable morphological characteristics to be used in Alopecurus species delimitation. Out of ten RAPD primers used, five primers produce 115 bands. Six bands were common to all three species while the other bands were polymorph. Some bands were specific to A. myosuroides, while some other bands were specific for A. textilis and may be considered as loci for discriminating between these two species. UPGMA clustering and PCO ordination of the Alopecurus species based on RAPD data showed the species distinctiveness supporting the morphological results. A. arundinaceusalso showed greater similarity to A. myosuroides in its molecular characteristics indicating the use of RAPD data in Alopecurus species delimitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Alopecurus
  • Numerical taxonomy
  • RAPD