گردشگری با محیط زیستی پایدار – نقش میراث فرهنگی و تعمقی بر ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور

2 دانشکده حقوق و کرسی حقوق بشر، صیح، دم.کراسی (یونسکو) ، دانشگاه شهید بهشتی

3 ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ ی ﺷﻬﺮ ﺗﻬ ﺮان

چکیده

در سال های اخیر ایران اولویت بالایی را بر توسعه منابع غیر نفتی داده است و گردشگری به عنوان یک حوزه اقتصادی مهم برای این توسعه شناخته شده است. توسعه انواع ویژه گردشگری مانند اکوتوریسم و گردشگری فرهنگی هر دو از مباحث مورد بررسی این مقاله می باشد که درراستای اهداف و سیاست گذاری کلی توسعه منابع درآمدی غیر نفتی قراردارد. حفاظت از محیط زیست بر اساس اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دولت می باشد. بنابر این ، این ضرورت دارد تا نقشی را که منابع وسیع میراث فرهنگی کشور می تواند در توسعه گردشگری با محیط زیستی پایدار بازی کند، را بررسی نماییم. با توجه به اینکه حتی توسعه اکوتوریسم هم عواقب محیط زیستی منفی دارد توسعه سایر اشکال گردشگری کم شدت ( شامل گردشگری فرهنگی ) باید عامل مهمی در برنامه سیاست گذاری ایران در این حوزه باشد. ترغیب و تشویق گردشگری فرهنگی در ایران باید با هدف ایجاد تاثیرات مثبت و به حداقل رساندن تاثیرات منفی باشد . خط مشی های توسعه گردشگری فرهنگی باید اصول و اهداف توسعه پایدار را که اینجا در مفهوم پروژه های گردشگری هست ، موردتوجه قراردهد. دلیل دیگری که باید نقش گردشگری میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد رابطه پیچیده آن با محیط زیست طبیعی است که در کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و میحط زیست طبیعی جهانی یونسکو سال 1972 بیان شده است. این را باید بخاطر داشته باشیم که میراث مفهوم خیلی گسترده ا ی دارد که در برگیرنده مناظر طبیعی ، سایت های باستان شناسی و محیط زیست ساخته شده علاوه بر رفتارهای فرهنگی و علمی می باشد تمام اینها به توسعه پایدار و مدیریت گردشگری ارتباط دارد. بنابر این ، این مقاله میراث فرهنگی را به عنوان منبع گردشگری محور تلقی و تمام ابعاد آن را مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cultural Heritage in Achieving Environmentally Sustainable Tourism – Implications for Iran

نویسندگان [English]

  • Nasserali Azimi 1
  • Janet Blake 2
  • Seyed Mohammad Mojabi 3
1 Department of Knowledge Economy National Science Policy Research Institute
2 Faculty of Law and UNESCO Chair for Human Rights, Peace and Democracy, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
3 Urban Planning and Research center, Tehran Municipality
چکیده [English]

A high priority has been placed in Iran in recent years on developing non-oil sources of income and tourism has been identified as one important area of the economy for development. The development of niche types of tourism such as ecotourism or cultural tourism both the subject of this paper -is clearly in line with the public policy objective of developing non-oil sources of income. Environmental protection is an obligation on the government under Principle 50 of the Constitution of the Islamic Republic. It is therefore appropriate to consider what role the countrys vast cultural heritage resource can play in ensuring more environmentally sustainable forms of tourism development. Since even ecotourism developments can have negative environmental consequences by development of other forms of low intensity tourism (including cultural tourism) must be an important element in Irans policy agenda in this area. The promotion of cultural tourism in Iran should aim therefore to build on the positive impacts while minimising the negative ones. Policies for development of cultural tourism should also take into account the principles and objectives of sustainable development which are set out here within the context of tourism projects. A further reason to look at the role of cultural heritage in this respect is its intricate relationship with the natural environment, as evidenced by the 1972 Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Environment of UNESCO. It should be remembered that heritage is a very broad concept that encompasses within its scope landscapes, archaeological sites and built environments as well as cultural practices and knowledge. All of these are relevant to the sustainable development and management of tourism. It also has a potential for contributing to sustainability in itself. This article will therefore consider the cultural heritage as a tourism resource base - from all of these dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cultural heritage
  • Sustainable development
  • Cultural tourism
  • Environmental impacts