تعیین درصد عوامل برهم زننده سیستم درون ریز در آفت کش های مورد استفاده در استان فارس

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ

2 دانشگاه شیراز

چکیده

در دو دهه اخیر توجه برخی از محققان علوم زیستی به این فرضیه معطوف شده است که برخی ازمواد شیمیایی ساخته شده در آزمایشگاه ها و کارخانجات می توانند در صورت جذب به بدن همانند هورمون های ضعیفی عمل کرده و در فعالیت طبیعی سیستم غدد درون ریز اختلال ایجاد نموده و بروز بسیاری ازاختلالات مشاهده شده درجانوران همچون کاهش جمعیت ، نازک شدن پوسته تخم ، اختلالات ریخت شناسی و افزایش مرگ و میر و همچنین افزایش موارد سرطان های وابسته به هورمون ، افزایش موارد ناباروری و اختلالات تولید مثلی ، کاهش اسپرم درمردان و بروز اختلالات هوشی و یادگیری در انسان را به دلیل افزایش تماس با این مواد می دانند. حشره کش ها به میزان زیاد در کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته استفاده شده ولی این نوع مصرف تا کنون مخالفت های زیادی را ایجاد نموده است. بسیاری از مطالعات انجام گرفته وجود یک رابطه مستقیم بین مصرف حشره کش ها و سموم با اختلالات هورمونی (و عوارض حاصل از آن ) را به اثبات رسانیده اند. این مطالعه برای بررسی میزان سموم حشره کش با قابلیت هورمونی محیطی در استان فارس در سال 1381 انجام گرفته اسم. نتایج حاصله نشان داد که بیش از 5/1 میلیون لیتر سم (86 نوع مختلف ) در استان فارس استفاده شده که 93/23 درصد از آنها (34 نوع یا 99/44 درصد ) دارای عوامل سرطان زا بوده و حداقل 30 سم جزءمواد آلاینده هورمون های محیطی طبقه بندی گردیدند. برخی از سموم به طور اختصاصی در فعالیت هورمون های خاص بدن اختلال ایجاد نموده که به ترتیب 82/7، 54/4، 02/22،12/5 و 18/21 درصد با هورمون های استروژن، آندروژن، تیروئید، گناتروپین و استروئیدی تداخل داشته اند.

کلیدواژه‌ها