نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

غلظت پنج فلز شامل : سرب(Pb) ؛ مس (Cu) ، کادمیوم(Cd) ، نیکل (Ni) و وانادیوم (V) در بافتهای ماهی اوزون برون (Acipenser stellatus) صید شده در سال 1380 در سواحل جنوبی دریای خزر با دستگاه جذب اتمی کوره ای و شعله ای ، طبق روش استانداردAOAC مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها از مراکز مهم صد ماهیان خاوریاری خزر جنوبی در استان های گیلان و گلستان در فصول بهار و پاییز جمع آوری شدند نتایج حاصله نشان داد که تجمع فلزات در بافتهای کبد و آبشش از ترتیب مس> سرب> کادمیوم> نیکل و وانادیوم پیروی می کند . در حالیکه این روند در سرم ماهی ها بترتیب مس> نیکل > سرب > وانادیوم ؟ وکادمیوم بود. اختلاف معنی داری در غلظت فلزات در بافتها و سرم ازون برون مشاهده گردید (p

کلیدواژه‌ها