نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی و بررسی توزیع توده های یولاف وحشی مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در استان خوزستان 50 مزرعه که توسط علف کش های خانواده آریلوکسی فنوکسی پروپیونات سمپاشی شده بودند، انتخاب گردیدند. مزارعی بدین منظور انتخاب شدند که در آنها یولاف وحشی به گونه ای مطلوب توسط این علف کش ها کنترل شده بودند. توده های انتخاب شده ( 50 توده مشکوک به مقاومت و 1 توده حساس ) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد مطالعه قرارگرفتند. سمپاشی یولاف وحشی در مرحله دو تا چهار برگی گیاه ، بر پایه در توصیه علف کن صورت پذیرفت و بیوماس اندام هوایی ، درصد زنده مانده و معیار چشمی EWRCچهار هفته پس از سمپاشی مورد اندازه گیری و بررسی قرار گرفتند . طول و عرض جغرافیایی هر منطقه نمونه برداری با استفاده ازدستگاه GPS ثبت گردید . نتایج نشان داد که 52% توده ها مقاوم ، 28% توده ها مشکوک به مقاوم و 18% آنها حساس و نیمه حساس بودند در مجموع توده های مقاوم در سراسر استان توزیع شده اند

کلیدواژه‌ها