بررسی توزیع توده های یولاف وحشی مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل درجنوب غربی ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 بخش تحقیقات چوب، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

2 مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی خوزستان، اهواز

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

4 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور ارزیابی و بررسی توزیع توده های یولاف وحشی مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در استان خوزستان 50 مزرعه که توسط علف کش های خانواده آریلوکسی فنوکسی پروپیونات سمپاشی شده بودند، انتخاب گردیدند. مزارعی بدین منظور انتخاب شدند که در آنها یولاف وحشی به گونه ای مطلوب توسط این علف کش ها کنترل شده بودند. توده های انتخاب شده ( 50 توده مشکوک به مقاومت و 1 توده حساس ) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد مطالعه قرارگرفتند. سمپاشی یولاف وحشی در مرحله دو تا چهار برگی گیاه ، بر پایه در توصیه علف کن صورت پذیرفت و بیوماس اندام هوایی ، درصد زنده مانده و معیار چشمی EWRCچهار هفته پس از سمپاشی مورد اندازه گیری و بررسی قرار گرفتند . طول و عرض جغرافیایی هر منطقه نمونه برداری با استفاده ازدستگاه GPS ثبت گردید . نتایج نشان داد که 52% توده ها مقاوم ، 28% توده ها مشکوک به مقاوم و 18% آنها حساس و نیمه حساس بودند در مجموع توده های مقاوم در سراسر استان توزیع شده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Distribution of Clodinafop-Propargyl Resistant Wild Oat (Avena ludoviciana) Populations in South Western Iran

نویسندگان [English]

  • Eskandar Zand 1
  • Fatemeh Bena Kashani 1
  • Mohammad Ali Baghestani 1
  • Azar Maknali 2
  • Mehdi Minbashi 1
  • Saeid Soufizadeh 3
  • Reza Deihimfard 4
1 Department of Weed Research, Plant Protection Research Institute
2 Khuzestan Agricultral and Natural Resources Research Center, Ahvaz
3 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbait Modares University
4 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad