نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 داﻧﺸ ﮕﺎه ﻓﺮدوسی مشهد

3 دانشگاه هرمزگان

چکیده

150 نمونه از گونه Schizothorax pelzami با استفاده ازدستگاه الکتروشوکر در رودخانه لایین سو در شمال شرق ا یران در دی ماه 1374 به دست آمد. میزان رشد و رژیم غذایی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت . رابطه طول و وزن برای 30 نمونه به دست آمد ، W= -12.108*L 3.134 (r= 0.999) در مورد نمونه های ماده W= -10.594*L 3.134 (r= 0.849) در مورد نمونه های نر ، نوع ، تعداد و حجم محتویات معده نشان دهنده 11 گروه متفاوتی از بنتوزها می باشد که Chironomidaeاکثریت غالب بنتوزها را تشکیل می دهد. نمایه ایولو نشان می دهد که Chironomidae (Larva); Odonata ، با 6/0 و Simulidae (larva) با 5/0 از مهمترین مواد غذایی بوده اند.میزان نسبت جنسی نر به ماده 1: 5/2 می باشد. این مقاله اولین گزارش از برخی جنبه های زیست شناسی و بوم شناسی یکی ازگونه های ماهیان شاخص شرق ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها