نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

در طول فصل تخم گذاری صفات مهم زیست سنجی از قبیل طول و عرض مستقیم لاک پشتی ، وزن ، طول و عرض منحنی لاک پشتی ، طول لاک شکمی ، طول دم و صفات تولید مثلی از جمله تعداد کل تخم ها، تعداد تخم ها ی غیر نرمال و نرمال ، وزن و قطر تخمهادر 41 لاک پشت عقابی Eretmochelys imbricate از اواسط اسفند 1384 تا خرداد 1385 اندازه گیری شد . فقط 49% از لاک پشت های زیست سنجی شده تخمگذاری نمودند. آنالیز دانه بندی در نقاط تخم گذاری نشان داد که سواحل دارای سایز دانه بندی بین 2 تا 063/0 میلی متر بوده و موفقیت لانه گزینی در نقاطی با دانه بندی بین 25/0 تا 125/0 میلی متر بالاتر بود. میانگین وزن و طول مستقیم 45/44 کیلوگرم و 22/65 سانتی متر بوده که در مقایسه با لاک پشت های عقابی در سایر جزایر ایرانی و منطقه خلیج فارس مشابه بوده ولی نسبت به سایر نقاط جهان از میانگین طولی و وزنی پایین تری برخوردار بودند. توزیع طولی ووزنی نشان داد لاک پشت های مراجعه کننده برای تخم گذاری دارای سنین مختلفی بودند. میانگین کل تعداد تخم ها 92 عدد و میانگین قطر و وزن تخم ها 18/37 میلی متر و45/30 گرم بود که در مقایسه با سایر جزایر ایرانی و منطقه خلیج فارس مشابه بوده ولی در مقایسه با سایر نقاط جهان دارای میانگین تعداد کل تخم پایین تر و میانگین قطر و وزن تخم بالاتری بودند در نهایت چنین نتیجه گیری می شود که لاک پشت های جزیره هرمز و حتی منطقه خلیج فارس از نظر اندازه کوچک تر از سایر نقاط جهان بوده و تعداد تخم های کم تری نیز می گذراند ولی اندازه تخم ها و در نتیجه اندازه نوزادها بزرگتر بوده که تا حدودی می تواند در افزایش شانس بقاء نوزادان تاثیر گذار باشد .

کلیدواژه‌ها