تالاب خرمشهر (ناصری) بررسی وضعیت پرندگان، انطباق با معیارهای انتخاب IBA - کنوانسیون رامسر و تعیین جایگاه حفاظتی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

2 معاونت محیط طبیعی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

چکیده

تالاب خرمشهر (ناصری) یک تالاب انسان ساخت در حدود 17 کیلومتری شمال خرمشهر است که در نتیجه تخلیه زه آب های کشاورزی ، در سال 1378 شکل گرفت . در این مطالعه 7 دوره سرشماری نیمه زمستانه پرندگان تالاب که با روش شمارش کل انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها، تقریبا افزایش تعداد گونه جمعیت و تراکم پرندگان از سال 1380 ال 1386 را نشان می دهد. در این محدوده زمانی بیشترین غنای گونه ای در سال 85 با 32 گونه و بیشترین جمعیت سرشماری شده در سال 86 (194464 قطعه ) دیده شد. چنگر معمولی (Fulica atra) با 75000 قطعه در سال 86، فراوانترین گونه مشاهده شده در همه سرشماری های صورت گرفته بود. بیشترین شاخص تنوع شانون اندازه گیری شده در 7 دوره سرشماری ، متعلق به سال 86 (H'=2.27) بوده که می تواند نشانه ای از توزیع همگن تر جمعیت بین گونه ها ، در مقایسه با سال های پیش از آن باشد . تالاب خرمشهر با برخی معیارهای گروه B کنوانسیون رامسر مطابقت دارد. هم چنین این تالاب با چند معیار انتخا ب IBA همخوانی داشته ( بویژه معیار 2 طبقه 2) و می تواند جهت انتخاب به عنوان یکی از مناطق مهم پرندگان ، مورد بررسی دقیقتر قرار گیرد. با استفاده از 5 معیار پرندگان ، ماهیان، عوامل تهدید کننده ، مسایل اقتصادی – اجتماعی و موقعیت حفاظتی ، مشخص شد که این تالاب در بین 75 مهم کشور ، در جایگاه 63 پس از تالاب خرم قرار می گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Diversity and Density of Birds inKhoramshahr (Naseri) Marsh and their Conservation Status in Relation to IBA Criteria and the Ramsar Convention

نویسندگان [English]

  • Roshana Behbash 1
  • Ardeshir Amini 1
  • Rahim Alvandi 2
  • Khadijeh Khakjaste 1
1 Department of Environment, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University of Ahwaz
2 Department of Environment, Khouzestan Province
چکیده [English]

The Khoramshahr (Naseri) marsh is a manmade wetland that lies about 17 Km North of Khoramshahr created in 2000 by discharged sugarcane waste water. Results of the direct census conducted (by total count) during 20022008 shows the number of species, population size and density of birds in this wetland to have increased. The coot (Fulica atra), with population of 75,000 in 2008, had the highest population size. The highest population size and number of species were 194,464 birds in 2008 and 32 species in 2007, respectively. The Shannon diversity index was the highest in 2008 (H'=2.27). This shows that the distribution of bird populations was more homogeneous in this than in other years. The Khoramshahr Marsh conforms with some of Ramsar Convention criteria and with some criteria of IBA (special second criteria in second category). By the application of 5 criteria (birds, fishes, threats, socio-economic criteria and conservation status) determined that, among 75 important wetlands in Iran, the Khoramshahr Marsh is in the 63rd rank after Khoram wetland .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Khoramshahr Marsh
  • IBA
  • Diversity
  • Conservation