نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

حوضه آبخیز سد کرج به عنوان مهم ترین منبع تامین کننده آب شرب شهر تهران و مناطق پیرامون آن در سال های اخیر با کاهش کیفیت آب مواجه بوده است . دراین تحقیق از ارزیابی توان اکولوژیک با استفاده از تکنولوژی GIS برای تعیین تناسب بین کاربری های موجود، تجزیه و تحلیل میانگین ده ساله (1377- 1386) پارامترهای الودگی آب برای شناسایی وضعیت کیفیت آب رودخانه و تحلیل SWOT’ برای تعیین تهدیدهای کیفیت آب حوضه و فرصت های بهبود آن استفاده شده است. نتایج این روش ها در فرایندی سلسله مراتبی برای پهنه بندی پتانسیل آلوده کنندگی حوضه آبخیز سد کرج تلفیق شده است. بر این اساس حوضه آبخیز سد کرج در قالب 5 طبقه (پتانسیل آلوده کنندگی بسیار کم، کم ، متوسط ، زیاد و بسیار زیاد) پهنه بندی گردید. این پهنه بندی می تواند فرایند تصمیم گیری برای کاهش پتانسیل آلودگی پهنه های حوضه را با توجه به محدودیتهای هزینه و زمان تسهیل کند.

کلیدواژه‌ها