پهنه بندی پتانسیل آلوده کنندگی حوضه آبخیز سد کرج با تلفیق روشهای ارزیابی توان اکولوژیک ، تحلیل پارامترهای کیفی آب و SWOT

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

حوضه آبخیز سد کرج به عنوان مهم ترین منبع تامین کننده آب شرب شهر تهران و مناطق پیرامون آن در سال های اخیر با کاهش کیفیت آب مواجه بوده است . دراین تحقیق از ارزیابی توان اکولوژیک با استفاده از تکنولوژی GIS برای تعیین تناسب بین کاربری های موجود، تجزیه و تحلیل میانگین ده ساله (1377- 1386) پارامترهای الودگی آب برای شناسایی وضعیت کیفیت آب رودخانه و تحلیل SWOT’ برای تعیین تهدیدهای کیفیت آب حوضه و فرصت های بهبود آن استفاده شده است. نتایج این روش ها در فرایندی سلسله مراتبی برای پهنه بندی پتانسیل آلوده کنندگی حوضه آبخیز سد کرج تلفیق شده است. بر این اساس حوضه آبخیز سد کرج در قالب 5 طبقه (پتانسیل آلوده کنندگی بسیار کم، کم ، متوسط ، زیاد و بسیار زیاد) پهنه بندی گردید. این پهنه بندی می تواند فرایند تصمیم گیری برای کاهش پتانسیل آلودگی پهنه های حوضه را با توجه به محدودیتهای هزینه و زمان تسهیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoning of Karaj Dam Watershed’s PollutingPotentials using Integrated Means of Ecological Land Use Evaluation, Water Quality and SWOT Analysis

نویسندگان [English]

  • Elham Ghasemi Ziarani
  • Shahrzad Faryadi
Department of Environment Planning, Faculty of Environment, Tehran University
چکیده [English]

Karaj dam watershed which is the main source of drinking water for the city of Tehran and the surrounding area has been confronted with a reduction of water quality in the recent years. Ecological land use evaluation using GIS aimed to determining suitability of existent land uses, analysis of 10 years (1998-2007) water pollutant averages for determining the river quality and SWOT analysis for recognizing weakness and threats of water quality and strengths and opportunities for its improvement have all been used in this research. The results of these 3 methods have been integrated into a hierarchical process for the zoning of Karaj dam watersheds polluting potentials. As a result five zones - very few, few, average, high and very high pollution potentials - have been identified. The decision making process for reducing the pollution potential of basin zones may be facilitated by taking into consideration the zoning and the time/budget constraints. Keywords: Zoning, Karaj dam, Polluting potential, Ecological land use evaluation, SWOT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Zoning
  • Karaj dam
  • Polluting potential
  • Ecological land use evaluation
  • SWOT