نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

این تحقیق در نظر دارد تا با بهره گیری از آنالیزهای عددی چند متغیره، طبقه بندی و رسته بندی جوامع گیاهی جنگل راش دار کلا(پل سفید ، استان مازندران) را به تفکیک بر اساس داده های ترکیب گیاهی بانک بذر خاک و پوشش گیاهی روزمینی به عمل آورده و قابلیت داده های بانک بذر خاک در تشریح جوامع گیاهی جنگلی را بررسی نماید. برای این منظور با برداشت 51 رولوه 400 متر مربعی که به صورت سیستماتیک – انتخاب با تاکید بر اصل توده معرف در خرداد ماه سال 1385 در سطح منطقه پیاده شدند، فهرست و درصد تاج پوشش ترکیب گیاهی رو زمینی به تفکیک فرم رویشی آنها ثبت گردید . نمونه برداری از بانک بذر خاک نیز در اوایل فصل رویش سال 1386 در داخل هر رولوه با استفاده از یک قاب 20×20 سانتی متر مربعی تا عمق 10 سانتی متر در 6 تکرار به عمل آمده و با استفاده از روش کشت گلخانه ای ، ترکیب گونه ای و تراکم بانک بذر خاک در هر رولوه بررسی گردید. با بهره گیری ازتحلیل گونه ها شاخص دو طرفه (TWINSPAN) تعداد چهار گروه یا اجتماع گیاهی به تفکیک بر اساس هر دو سری از ماتریس پوشش گیاهی بانک بذر خاک (وفور نسبی گونه های بانک بذر- رولوه) به عنوان جوامع گیاهی روزمینی و جوامع گیاهی زیر زمینی (بانک بذر خاک) تعیین گردید. بر اساس بررسی درصد عضویت پذیری مشابه رولوه ها درهر یک از طبقات جوامع گیاهی ، میزان انطباق جوامع گیاهی زیر زمینی منطقه با جوامع گیاهی رو زمینی متناظر تقریبا 68 درصد برآورد گردید . نتایج آنالیزهای تجزیه به توابع تفکیک CDA و تحلیل تطبیقی قوس گیری شده DCA نشان می دهد که طبقه بندی جوامع گیاهی بر اساس داده های پوشش گیاهی رو زمینی منجر به شکل گیری گروه های با قابلیت تفکیک و تمایز بالا نسبت به داده های بانک بذر خاک می شود و ترکیب پوشش گیاهی بانک بذر خاک به دلیل اینکه عمدتا از گونه های مراحل اولیه توالی با پیشاهنگ می باشند. کیفیت رویشگاه را با دقت قابل قبولی ارائه نمی کند. جوامع گیاهی بانک بذر خاک اگر چه که تحت تاثیر برخی خصوصیات فیزیوگرافی رویشگاه قرار داشتند ولی نتایج مفیدی را برای در ک و فهم رویشگاه را ارائه نداده بنابر این قابلیت تشریح جوامع گیاهی منطقه را ندارند. بر اساس تحلیل گونه های شاخص (IV) وجود چهار اجتماع گیاهی رو زمینی با ترکیب گونه های شاخص متمایز شامل تیپ راش Fagus orientalis با زیر اشکوب همیشک Danae racemosa ، راش –پلت Acer velutinum ، راش با زیر اشکوب علف جیوه Mercurialis perennis و راش با زیر اشکوب سیاه گیلهVaccinium arctostaphylos را تایید می کند .

کلیدواژه‌ها