بررسی تنوع و تفرق ژنتیکی برخی جمعیت های زیره پارسی (Bunium persicum (Boiss با استفاده از نشانگر های مولکولی RAPD

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زیره پارسی یا زیره سیاه کرمانی یکی از گیاهان دارویی ارزشمند بومی ایران است که به صورت خودرو در مناطق زیادی از کشور یافت می شود . در این پژوهش تنوع ژنتیکی درون و بین برخی جمعیت های این گیاه در مناطقی ه مهم ترین مراکز رویش زیره پارسی در ایران می باشند با کمک نشانگرهای RAPD بررسی شده است.15 آغازگر RAPD بر روی گیاهان مورد بررسی ، تولید 229 باند DNA نمودند که از این تعداد 216 باند(94 درصد ) چند شکلی نشان دادند. تنوع درون جمعیت ها با استفاده از میانگین شاخص تنوع ژنتیکی نی و شاخص اطلاعاتی شانون با نرم افزار Popgene آنالیز و مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین و کم ترین تنوع ژنتیکی درون جمعیتی به ترتیب در الموت قزوین و سقفی اصفهان مشاهده شد. محاسبه نسبت آلل های موثر به آلل های مشاهده شده درهر جمعیت نشان داد که جمعیت ها دارای توزیع متعادل بوده و از قانون هاردی وینبرگ پیروی می کنند. هم چنین بالا بودن شاخص Fst به دست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که جمعیت های مورد بررسی به طور کامل از هم جدا بوده و تکامل جداگانه دارند. در دندروگرام حاصل از آنالیزکلاستر بر اساس ماتریس تشابه ژنتیکی جاکارد، در اکثر موارد افراد مختلف هر جمعیت در گروه های متفوت همراه با افرادی از جمعیت های دیگر قرا ر گرفته اند که این امر تنوع بالای ژنتیکی درون جمعیت ها نسبت به بین جمعیت ها را نشان می دهد. تنوع ژنتیکی موجود باید در برنامه های بهره برداری ، اهلی کردن و اصلاح و حفاظت ژرم پلاسم مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Genetic Diversity and Differentiation of Some Bunium Persicum (Boiss) Populations Using RAPD Marker

نویسندگان [English]

  • Maryam Pezhmanmehr 1
  • Mohammad Esmail Hassani 1
  • Mohammad Fakhre Tabatabaie 1
  • Javad Hadian 2
1 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj
2 Medicinal Plants and Drugs Research Institute, Shahid Beheshti University, G. C., Evin Tehran, Iran.
چکیده [English]

Bunium persicum (Boiss) is a valuable medicinal plant native to Iran which grows wild in various parts of Iran. In the present study, genetic diversity was investigated within and among some populations of B. persicum collected from the main growing areas of this plant in Iran using RAPD markers. Fifteen RAPD primers produced a total of two hundred and twenty-nine bands, with two hundred and sixteen (94%) polymorphic bands between single plants of six investigated populations. Popgene softwarewas used to describe population structure thought calculation of Shannon's information index and Nei's gene diversity analysis. Genetic diversity within a population from Ghazvin Province was more than other populations and, within it, the population of Saghafy was less than others. Calculation of the ratio of the effective number of alleles to observed number of alleles within each population showed that the populations had equal distributions in agreement with the Hardy-Wienberg equilibrium. Also, a high Fst index derived by this study showed that the populations investigated were completely different from each other and had independent evolution. In UPGMA derived dendrogram based on the Jaccard similarity matrix, in most cases different individuals belonging to the same population were represented in different groups, showing a high level of genetic variation within all populations. The available genetic diversity of B. persicum must be considered in domestication, breeding and conservation programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Bunium persicum (Boiss)
  • Genetic diversity
  • Population
  • RAPD markers