نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

در این تحقیق از دو روش سیستمی ادغام نقشه ها یا روش مک هارگ و سپس ترکیب منطق بولین – فازی جهت ارزیابی توان اکولوژیک کاربری جنگلداری استفاده شده است. جهت ارزیابی توان اکولوژیک رویشگاه جنگلی و برآورد پتانسیل و قابلیت ا ر اضی جنگلی ، ابتدا به مطالعه و شناسایی دقیق ویژگی های اکولوژیکی رویشگاه از قبیل ارتفاع از سطح در یا، شیب، خاک ، سنگ ما در، بارندگی ، دما و رطوبت ، تراکم پوشش گیاهی ، رویش سالانه جنگل ، ارزش گونه های گیاهی و رویشگاه های حساس پرداخته شد. سپس به نقشه سازی آنها در محیط GIS اقدام گردید . ابتدا در حوضه های آبخیز 33 و 34 شمال ایران مدل اکولوژیک جنگلداری مبتتنی بر روش تجزیه و تحلیل سیستمی استفاده و توان ا کولوژیک این حوضه ها بر اساس منطق بولین (Boolean Logic) و وزن دهی به پارامترها به روش AHP ، جهت ارزیابی توان اکولوژیک حوضه های مذکور برای کاربری جنگلداری اجرا شد که نتایج حاکی از وجود هر هفت طبقه مدل جنگلداری ایران در منطقه مورد مطالعه بوده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که برای افزایش دقت در تعیین کاربری مناطق جنگلی از روش منطق فازی و وزن دهی به روش AHP استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها