مقایسه روش سیستمی ادغام نقشه ها و ترکیب منطق بولین – فازی در ارزیابی توان اکولوژیک جنگل های حوضه های آبخیز 33 و 34 شمال ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای جنگلداری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

2 گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

4 گروه برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

در این تحقیق از دو روش سیستمی ادغام نقشه ها یا روش مک هارگ و سپس ترکیب منطق بولین – فازی جهت ارزیابی توان اکولوژیک کاربری جنگلداری استفاده شده است. جهت ارزیابی توان اکولوژیک رویشگاه جنگلی و برآورد پتانسیل و قابلیت ا ر اضی جنگلی ، ابتدا به مطالعه و شناسایی دقیق ویژگی های اکولوژیکی رویشگاه از قبیل ارتفاع از سطح در یا، شیب، خاک ، سنگ ما در، بارندگی ، دما و رطوبت ، تراکم پوشش گیاهی ، رویش سالانه جنگل ، ارزش گونه های گیاهی و رویشگاه های حساس پرداخته شد. سپس به نقشه سازی آنها در محیط GIS اقدام گردید . ابتدا در حوضه های آبخیز 33 و 34 شمال ایران مدل اکولوژیک جنگلداری مبتتنی بر روش تجزیه و تحلیل سیستمی استفاده و توان ا کولوژیک این حوضه ها بر اساس منطق بولین (Boolean Logic) و وزن دهی به پارامترها به روش AHP ، جهت ارزیابی توان اکولوژیک حوضه های مذکور برای کاربری جنگلداری اجرا شد که نتایج حاکی از وجود هر هفت طبقه مدل جنگلداری ایران در منطقه مورد مطالعه بوده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که برای افزایش دقت در تعیین کاربری مناطق جنگلی از روش منطق فازی و وزن دهی به روش AHP استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Maps Overlay Systemic Method and Boolean-Fuzzy Logic in the Ecological Capability Evaluation of No. 33 and 34 Watershed Forests in Northern Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Amiri 1
  • Abdolrasoul Salman Mahini 2
  • Seyed Gholamali Jalali 3
  • Seyyed Mohsen Hosseini 3
  • Froad Azari Dehkordi 4
1 PhD in Forestry, Tarbiat Modares University, Tehran
2 Department of Environment, Faculty of Environment, University of Gorgan.
3 - Department of Forestry, Faculty of Natural resources, University of Tarbiat Modares, Tehran
4 Department of Environmental Planning, Faculty of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

In this research, two methods were utilized for assessing the ecological capability of forestry: the overlay maps systemic and Boolean-Fuzzy Logic (BFL) methods. To assess the ecological capability of forest land, it is essential to deploy precise ecological factors of a forest ecosystem such as its physiography, topography, altitude, slope, soil, bedrock, precipitation, temperature, and natural factors like vegetation density, annual increment, and the special value of plant species. Therefore, overlay methodology and Boolean logic were used to evaluate the ecological capability of sub watersheds Nos. 33 and 34 that cover an area of 32,526 ha near Tonekabon in Mazandaran Province of Iran. Our findings after using the conventional Boolean Model revealed that there are categories 3, 5, 6, and 7 of forest capability in the area, although the category 3 area was dominant. On the other hand, when the same methodology was used but, instead of the Boolean-Logic (BL) the Boolean-Fuzzy-Logic (BFL) was deployed and after weighting of parameters by Analytical Hierarchy Process (AHP), the seven complete categories for forest layers have been detected in the Geographic Information System (GIS) layers. These findings can emphasize the improvement of BFL methodology against the conventional BL for assessment of the ecological capability of forests in the northern part of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Forest capability assessment
  • Boolean-Logic
  • Boolean-Fuzzy-Logic
  • Analytical Hierarchy Process (AHP)
  • Geographic Information System (GIS)