نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

مقاله پیش رو حاصل بررسی 7 ماهه (فروردین تا اول آبان ماه 1386) ، در اطراف شهرستان سبزوار است . نمونه ها در این مدت در 7 پلات 1 هکتاری (100 متر × 100 متر ) ، به منظور بررسی رابطه ی احتمالی میان تنوع ، غنا، یکنواختی و فراوانی گونه ای سوسماران با نوع پوشش گیاهی و میزان تاج پوشش آن ها ، به دو صورت پیمایشی و استفاده از تله های چاله ای (pitfall) جمع آوری شدند. تعداد 20 تله در هر کوادرات ( به صورت سیستماتیک تصادفی ) استقرار یافت و در مجموع تعداد 151 نمونه سوسمار متعلق به 4 خانواده ، 8 جنس و 12 گونه به دست آمد. برای اندازه گیری سطح تاج پوشش در هر نوع پوشش گیاهی از پلات های 1×1 و 2×2 متر در پوشش بوته ای و از پلات های 10×10 در پوشش درختچه ای استفاده شد. به منظور یافتن رابطه میان تنوع ، غنا یکنواختی و فراوانی گونه ای با نوع پوشش گیاهی و میزان تاج پوششی از شاخص های N1, Shannon- Wiener , Simpson و Hill برای اندازه گیری تنوع گونه ای و از شاخص های Camargo , Smith& Wilson و Simpson برای تعیین یکنواختی گونه ای استفاده شد. مقایسه غنای گونه ای با استفاده از Rarefaction انجام شد. نتایج در شاخص های محاسبه شده، نشان می دهد که رابطه ی میان تغییرات سطح تاج پوشش و تنوع و یکنواختی گونه ای سوسماران مثبت است که میزان این همبستگی ها در شاخص های مختلف به این صورت است : (شاخص های تنوع گونه ای )Shannon- Wiener ( r= 0.84 و R2 = 0/70)،N1 ( r= 0.82 و R2 = 0/67)Simpson و Hill( r= 0.81 و R2 = 0/65)شاخص های یکنواختی Simpson ( r= 0.3 و R2 = 0/01) ،, Smith& Wilson ( r= 0.5 و R2 = 0/25)و Camargo ( r= 0.36 و R2 = 0/13) رابطه سطح تاج پوشش با فراوانی ( r= 0.97 و R2 = 0/93) و غنای گونه ای سوسماران ( r= 0.77 و R2 = 0/6) نیزمثبت است

کلیدواژه‌ها