بررسی رابطه تنوع ، غنا، یکنواختی وفراوانی گونه ای سوسماران با نوع پوشش گیاهی و میزان تاج پوشش آنها در منطقه سبزوار

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

مقاله پیش رو حاصل بررسی 7 ماهه (فروردین تا اول آبان ماه 1386) ، در اطراف شهرستان سبزوار است . نمونه ها در این مدت در 7 پلات 1 هکتاری (100 متر × 100 متر ) ، به منظور بررسی رابطه ی احتمالی میان تنوع ، غنا، یکنواختی و فراوانی گونه ای سوسماران با نوع پوشش گیاهی و میزان تاج پوشش آن ها ، به دو صورت پیمایشی و استفاده از تله های چاله ای (pitfall) جمع آوری شدند. تعداد 20 تله در هر کوادرات ( به صورت سیستماتیک تصادفی ) استقرار یافت و در مجموع تعداد 151 نمونه سوسمار متعلق به 4 خانواده ، 8 جنس و 12 گونه به دست آمد. برای اندازه گیری سطح تاج پوشش در هر نوع پوشش گیاهی از پلات های 1×1 و 2×2 متر در پوشش بوته ای و از پلات های 10×10 در پوشش درختچه ای استفاده شد. به منظور یافتن رابطه میان تنوع ، غنا یکنواختی و فراوانی گونه ای با نوع پوشش گیاهی و میزان تاج پوششی از شاخص های N1, Shannon- Wiener , Simpson و Hill برای اندازه گیری تنوع گونه ای و از شاخص های Camargo , Smith& Wilson و Simpson برای تعیین یکنواختی گونه ای استفاده شد. مقایسه غنای گونه ای با استفاده از Rarefaction انجام شد. نتایج در شاخص های محاسبه شده، نشان می دهد که رابطه ی میان تغییرات سطح تاج پوشش و تنوع و یکنواختی گونه ای سوسماران مثبت است که میزان این همبستگی ها در شاخص های مختلف به این صورت است : (شاخص های تنوع گونه ای )Shannon- Wiener ( r= 0.84 و R2 = 0/70)،N1 ( r= 0.82 و R2 = 0/67)Simpson و Hill( r= 0.81 و R2 = 0/65)شاخص های یکنواختی Simpson ( r= 0.3 و R2 = 0/01) ،, Smith& Wilson ( r= 0.5 و R2 = 0/25)و Camargo ( r= 0.36 و R2 = 0/13) رابطه سطح تاج پوشش با فراوانی ( r= 0.97 و R2 = 0/93) و غنای گونه ای سوسماران ( r= 0.77 و R2 = 0/6) نیزمثبت است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the Relationship of Vegetation with Lizard Diversity, Evenness, Richness and Abundance in the Sabzevar Region

نویسندگان [English]

  • Ehsan Parvane Aval 1
  • Maede Dehghani Tafti 1
  • Bahram Kiab 2
1 Young Researchers’ Club, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Department of Science, Faculty of Biology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This survey was undertaken during seven months (March October) in 2007 in the Sabzevar region.The lizards were captured on seven one-ha plots (100m×100m), based on vegetation change. The lizards were sampled using two methods: the first consisted of padding and the second sampling method was accomplished using pitfall trapping. For the latter, twenty pitfall traps were established in each plot and were placed in a random-systematic design within a plot. Overall, we captured 151 specimens belonging of four familes, eight genera and 12 species. For measuring the diversity we used the Shannon-Wiener,N1, Simpson andHill indices and, for measuring evenness, we used theCamargo,Simpson and Smith and Wilson indices. In addition, we used the Rarefaction Method for equating data and measuring species richness. Finally, with regard to the results obtained by the different indices we found that, the relationship between crown coverage and species diversity, evenness, richness and abundance has a positive correlation. For the diversity indices, these were: Shannon-Wiener (r=0.84, R2=0.70), N1(r=0.65, R2=0.42), Hill (r=0.81, R2=0.65), Simpson (r=0.82, R2=0.67). For the evenness indices: Simpson(r=0.3, R2=0.01), Smith and Wilson (r=0.5, R2=0.25) and Camargo (r=0.36, R2=0.13). In addition, another positive correlation was shown between crown coverage and species abundance (r=0.97, R2=0.93) and species richness (r=0.77, R2=0.6).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Species diversity
  • richness
  • evenness
  • abundance
  • lizard
  • crown coverage
  • vegetative cover