بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران در مورد کاربرد گیاهان تراریخته

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه بیوتکنولوژی کشاورزی،پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

چکیده

هدف این تحقیق بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران در مورد کاربرد گیاهان تراریخته بود. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و از نوع توصیفی – همبستگی است . جامعه آماری مورد نظر شامل متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران بودند (N=75) که از این تعداد 63 نفر با استفاده از جدول کرجیک و مورگان به روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند(n=63) ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و بیوتکنولوژی مورد بررسی ، اصلاح و تایید قرار گرفت . ضریب اعتبار (آلفای کرونباخ) پرسشنامه با انجام آزمون پیش آهنگی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 بین 83/0 تا 92/0 بدست آمد. یافته های توصیفی نشان می دهد که 5/44 درصد از متخصصان نسبت به تولید گیاهان تراریخته نگرشی مثبت و نسبتا مثبت را دارا می باشندو بقیه افراد دارای نگرشی منفی و نسبتا منفی می باشند. مهم ترین جنبه های تولید گیاهان تراریخته به ترتیب : جنبه زیست محیطی (میانگین 40/3) ، جنبه اقتصادی – اجتماعی (میانگین 34/3) و جنبه سلامتی – بهداشتی (12/3) ، بودند که اهمیت هر سه جنبه در سطح متوسط بدست آمد. موثرترین عامل آموزشی و ترویجی در کاربرد گیاهان تراریخته ، استفاده از رسانه های انبوهی (میانگین : 26/4) بدست آمد ومهم ترین راهکار به منظور کاربرد و توسعه گیاهان تراریخته از نظر متخصصان ایجاد مراکز تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری (میانگین : 17/4) بود. نتیجه آزمون من – وایت – نی بین نگرش مردان و زنان نسبت به تولید گیاهان تراریخته اختلاف معنی داری را در سطح یک درصد نشان داد. بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن، بین جنبه های زیست محیطی – اقتصادی – اجتماعی و سلامتی – بهداشتی تولید گیاهان تراریخته با نگرش متخصصان همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد مشاهده شد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای زیست محیطی و سلامتی – بهداشتی به میزان 7/43 درصد از تغییرات در میزان نگرش متخصصان را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Biotechnology Experts’Attitudes in University Centers of Tehran Province towards the Use of Transgenic Plants

نویسندگان [English]

  • Amir Naeemi 1
  • Gholamreza Pezeshki Rad 1
  • Behzad Ghareyazie 2
1 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Tarbiat Modarres, Tehran
2 Department of Agricultural Biotechnology, Agricultural Biotechnology Research Institute (ABRII), Karaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the attitudes of biotechnology experts in university centers of Tehran Province towards the application of transgenic plants. The study had a descriptive-correlation design and it was carried out through a survey method. The target population consisted of 75 biotechnology experts at university centers of Tehran Province. Using the Kerjcie and Morgan sample size table and a stratified randomized sampling method, 63 experts were chosen as the sample; the research instrument was questionnaire. Face and content validity of the questionnaire was established by using a panel of agricultural extension and education and biotechnology experts. A pilot test was conducted to determine the reliability of the questionnaire. The Cronbach alpha coefficient was estimated at between 0.83 and 0.93 by using SPSS software version 16. Descriptive findings indicated that 44.5% of experts attitudes towards using transgenic plants were either positive or relatively positive and other experts attitudes were either negative or relatively negative. Three aspects of transgenic plants that had medium importance were: ecological (mean: 3.40), socio-economic (mean: 3.34) and health-hygiene (mean: 3.12), respectively. The effective educational and extension factor in using transgenic plants was the mass media (mean: 4.26). Also, an important solution for application and development of transgenic plants was the establishment of a research center and incubator. Mann Whitney U test findings showed a statistical significant difference at a 1% level between male and female attitudes towards using transgenic plants. Spearman correlation coefficients showed a statistically significant and positive correlation between the ecological, socio-economic and health-hygiene aspects of transgenic plants with experts attitudes towards using these plants. Multivariate regression analysis indicated that the ecological and health-hygiene aspects determined 43.7% of the variations in the experts attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Transgenic plants
  • Application
  • Attitude
  • Biotechnology experts