طراحی اکولوژیکی در سکونت گاه های دامنه رشته کوههای زاگرس نمونه موردی: شهر ایلام

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکترای معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شهر ایلام با قرار گرفتن در منطقه زاگرس میانی، یکی ازعمده ترین سکونت گاه های این سلسله جبال محسوب می شود. تلاش عمده این مقاله طراحی اکولوژیکی خطوط اصلی منظر محدوده های مورد نظر و شناسایی و آسیب شناسایی آن در راستای ایجاد بستری برای برنامه ریزی و تکمیل زیستی این سکونت گاه های دامنه رشته کوه های زاکرس در ارتباط با پیرامون شهر ایلام است. شکل های سکونتی و زمینه گیاهی این اماکن، به عنوان نقطه شروع برای تشریح منظر و سکونت گاه های عمده پهنه های مورد بررسی مقاله، علی رغم ارتبط اکولوژیکی، تحت فرسایشی تدریجی قرار گرفته است، به گونه ای که با ادامه این روند ممکن است منابع اکولوژیکی این پهنه جغرافیایی نتواند نقش گذشته خود را در منظر و زیست بوم این نقاط بخوبی ایفا کند و لذا احیا منظر شهری و پیرامون شهری ایلام با توجه به منظر کلی منطقه، خواهد توانست در ادامه حیات اکولوژیکی این گونه های سکونت بسیار مفید واقع شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological Design for Habitationand Landscape on Zagros Hillsides – A Case Study of Ilam

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Taghvaee 1
  • Azadeh Pashoutanizadeh 2
  • Behzad Vasiq 3
1 Department of Rural and Urban Development Planning, Faculty of Art and Architecture, University of Tarbiat Modares, Tehran
2 M.A. in Art Studies, Department of Art Studies, Faculty of Art and Architecture, University of Tarbiat Modares, Tehran
3 Ph.D. Candidate in Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, University of Tarbiat Modares, Tehran
چکیده [English]

Beside the cities of the Zagros hillsides in which Ilam is located, ecological resources have brought about significant ecological and environmental enhancement as well as ecotourism opportunities. Among these beautiful sites, residential regions play an influential role in creating and developing landscape values and this is the question under investigation in this article. This study has been performed through field research and library research through such sources as electronic sites, census data and university theses, map study (of Ilam), with the aim of introducing an ecological design for the region under discussion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Landscape
  • Ilam
  • Zagros
  • Hillsides
  • Ecology