نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

پایداری در مدیریت منابع طبیعی و حفظ آن از شروط اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار کشاورزی وروستایی است . هدف اصلی این تحقیق تحلیل مدیریت پایدار منابع طبیعی در بین کشاورزان شهرستان بهبهان ازاستان خوزستان می باشد . در این تحقیق از روش توصیفی – همبستگی استفاده شد. تعداد نمونه تحقیق بر اساس فرمول کوکران 150 نفر برآور د گردید که بر اساس نمونه گیری طبقه ای و کاملا تصادفی داده های مورد نیاز از این تعداد کشاورز جمع آوری گردید. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای بود که روایی محتوایی آن توسط پانل متخصصان تعیین گردید. نتایج عمده این مطالعه نشان می دهد که 7/30 درصد (46) کشاورز در گروه ناپایدار، 7/58 درصد یا 88 کشاورز درگروه پایداری متوسط و 7/10 درصد یا 16 نفر از کشاورزان در گروه پایدار جای گرفتند. هم چنین نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان می دهد متغیرهای میزان درآمد کشاورزان ، سابقه کار کشاورزی تعداد افراد باسواد خانواده ، شرکت در کلاس های ترویجی و میزان درآمد غیر کشاورزی توانایی تبیین 83% ( 834/0= R2 ) تغییرات متغیر مدیریت پایدار منابع طبیعی توسط کشاورزان را دارا می باشند.

کلیدواژه‌ها