تحلیل مدیریت پایدار منابع طبیعی در بین کشاورزان شهرستان بهبهان( مطالعه ای در استان خوزستان)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

پایداری در مدیریت منابع طبیعی و حفظ آن از شروط اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار کشاورزی وروستایی است . هدف اصلی این تحقیق تحلیل مدیریت پایدار منابع طبیعی در بین کشاورزان شهرستان بهبهان ازاستان خوزستان می باشد . در این تحقیق از روش توصیفی – همبستگی استفاده شد. تعداد نمونه تحقیق بر اساس فرمول کوکران 150 نفر برآور د گردید که بر اساس نمونه گیری طبقه ای و کاملا تصادفی داده های مورد نیاز از این تعداد کشاورز جمع آوری گردید. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای بود که روایی محتوایی آن توسط پانل متخصصان تعیین گردید. نتایج عمده این مطالعه نشان می دهد که 7/30 درصد (46) کشاورز در گروه ناپایدار، 7/58 درصد یا 88 کشاورز درگروه پایداری متوسط و 7/10 درصد یا 16 نفر از کشاورزان در گروه پایدار جای گرفتند. هم چنین نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان می دهد متغیرهای میزان درآمد کشاورزان ، سابقه کار کشاورزی تعداد افراد باسواد خانواده ، شرکت در کلاس های ترویجی و میزان درآمد غیر کشاورزی توانایی تبیین 83% ( 834/0= R2 ) تغییرات متغیر مدیریت پایدار منابع طبیعی توسط کشاورزان را دارا می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Sustainable Natural Resource Management among Farmers in Behbahan County (Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • Hajar Hassanshahi 1
  • Seyyed Abolhasan Sadati 1
  • Abdolmotalleb Rezaei 2
1 epartment of Agricultural Development and Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran.
2 epartment of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

Sustainability in natural resource management is a vital principle in sustainable agricultural and rural development. The main objective of this research is to present the results of a study concerning an analysis of sustainable natural resource management among farmers in Behbahan county of Khuzestan Province. A survey method was the main approach employed while a stratified-randomization sampling method used to select the samples. Data were collected through questionnaires, from 150 farmers. Results of the analysis show that 30.7 percent of farmers settled in an unsustainable category; 58.7 percent are semi-sustainable and 10.7 percent are sustainable. Multivariate Linear Regression results indicated that the level of a farmer's income through farming, farming experience, number of literate household members, participation in extension and agricultural courses and level of income through non-farming activities explained 83% of variance (R2 = 0.834) in the sustainability of natural resource management through farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sustainable natural resource management (SNRM)
  • Farmers’ sustainability
  • Behbahan county
  • Khuzestan Province