مطالعه وضعیت میکوریز در گیاهان غالب مناطقی از استان کرمان

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر

2 گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس

3 ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻠﻮم ﻣﺤﯿﻄﯽ

چکیده

همزیستی گیاهان با میکروارگانیسم ها و سایر موجودات زنده موجب حفظ و پایداری گونه های گیاهی و حفظ جوامع گیاهی می گردد. میکوریز یکی از سودمندترین همزیستی ها می باشد که در آن گیاه میزبان و قارچهای همزیست بطور متقابل فایده می برند. تنوع قارچهای همزیست و روابط پیچیده بین جوامع گیاهی با جوامع قارچی موضوع مطالعات گسترده ای بوده است باتوجه به تنوع گونه های گیاهی در استان کرمان واهمیت قارچهای میکوریزی در ایجاد همزیستی با گیاهان مختلف ، در مطالعه حاضر گونه های گیاهی متعلق به 10 خانواده از 11 نقطه استان کرمان مورد بررسی قرار گرفتند. بطور کلی 14 گونه گیاهی بعنوان گیاهان غالب شناسایی گردید و از نظر فرم رویشی و درصد چیرگی بررسی شدند . مطالعه در صد همزیستی میکوریزی و شمارش جمعیت هاک در ریزوسفر گیاهان نشان داد که بالاترین درصد همزیستی و حضور میکوریز برابر 37/84 متعلق به گیاه Juniperus excelsa و کمترین میزان همزیستی برابر 22/37 مربوط به گیاه Euphorbia gedrosiaca بود و گیاهان خانوادهChenopodiaceae فاقد همزیستی میکوریزی بودند. تراکم جمعیت هاگ در ریزوسفر گونه های مختلف بین 0 تا 06/15 در هر گرم خاک متفاوت بود با اینحال بین تعداد هاگ و میزان آلودگی ریشه همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده شد. pH خاک نقاط جمع آوری دارای اختلاف معنی دار بودند و در محدوده 8- 7 نوسان داشتند بین pH و میزان همزیستی میکوریز و تعداد هاگ همبستگی مثبت وجود داشت قارچ های میکوریزی همزیست شده با گیاهان مورد مطالعه شناسایی شدند که متعلق به گونه های مختلف جنس Acaykisogira m Gkinys و Entrophospora بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mycorrhizal Status of Some Dominance Plants in Kerman

نویسندگان [English]

  • Azam Sadat Noori 1
  • Khosro Manochehr Kalantari 1
  • Mozaffar Sharifi 2
  • Farzin Naseri 3
  • Abbas Tahernezhad 1
1 Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Bahonar University
2 Department of Biology, Faculty of Science, Tarbiyat Modares University
3 International Center for Science, High Technology & Environmental Sciences
چکیده [English]

Plant symbiosis with microorganisms and other living organisms cause plant species stability and plant community protection. Mycorrhizae is one of the most usefull symbiosis which both host plant and its fungi get benefit. Diversity of mycorrhizal fungi and the complicated relationship between plant and fungi community has been researched widely. In this research roots and rhizosphers of 10 families from eleven different habitats at Kerman were collected. 14 dominant plant species has been chosen and examined for their dominance and growth form as well as root colonization percentage. The highest percentage of colonization was observed in the root of Juniperus excelsa (84/27) while Euphorbia gedrosiaca showed the lowest colonization percentage (37/22). Mean of spore numbers per gr soil were varied between 0 to 15.06 where rhizosphere of Aceraceae and Chenopodiaceae had the highest and the lowest spore numbers respectively. There was a significant positive correlation between the percentage of infection with both spore numbers and soil pH in the study area. Three genus of mycorrhiza fungi including Glomus, Acaulospora and Entrophosporawere found in the soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:arbuscule
  • mycorrhiza
  • spore
  • symbiosis