بررسی پراکنش شنگ (Lutra lutra) در امتداد رودخانه جاجرود

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شنگ (Lutra lutra) پستانداری نیمه آبزی از خانواده Mustelidae است که در راس هرم غذایی قرار دارد. رودخانه جاجرود در شرق تهران یکی از زیستگاه های این جانور است که در این پژوهش موردتوجه قرار گرفته است. این رودخانه به طول تقریبی 140 کیلومتر از دامنه جنوبی البرز مرکزی سرچشمه گرفته و در نهایت از مسیل شریف آباد پس از مصارف آبیاری وارد دشت ورامین می شود. برای بررسی وضعیت پراکنش شنگ در منطقه موردمطالعه از روش استاندارد استفاده شد. اساس این روش بر مبنای بررسی نمایه های گونه است به این ترتیب 16 ایستگاه مطالعاتی در امتداد رودخانه و در فواصل حداقل حدود 5 کیلومتری انتخاب و در امتداد 600 متر نمایه های شنگ، برخی ویژگی های زیستگاه مانند پوشش گیاهی و عرض رودخانه مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نتایج به دست آمده 599 نمایه مختلف شنگ ( سرگین ، ردپا، لانه ، مکان غلتیدن و محل گذر) شناسایی شد که سرگین بیشترین فراوانی نمایه را به خود اختصاص داد (n=316) تنها در 6 ایستگاه نمایه های شنگ مشاهده و سه هسته مرکزی برای این جانور در رودخانه جاجرود شناسایی شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of otter (Lutra lutra) Distribution Along Jajrood River

نویسندگان [English]

  • Roohallah Mirzaei 1
  • Mahmud Krami 2
  • Afshin Danehkar 2
  • Asghar Abdoli 3
1 epartment of Environment, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modarres University
2 Department of Environment and Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University
3 Department of Biodiversity and Ecosystem Management, Environmental and Research Institute, Shahid Beheshti University, G.C
چکیده [English]

The Eurasian otter (Lutra lutra) is a semi-aquatic mammal from Mustelidae family. It is recognized as one of the top predators in freshwater systems, and thus has the potential to play an important role in the functioning of these systems. There are only 2 otter species in Iran .Information about this species in Iran is absent. River ecosystems are one of the important habitats for otters. Jajrood River with 140 km length in the east of Tehran is one of these habitats that were selected for this study. To study otter distribution standard method was used. This method is a systematic sample survey for field signs of otters. 16 survey sites at about 5 km intervals were selected and Otter signs, habitat parameters such as vegetation cover, river width and fish of river were recorded for each 600m stretch by walking the entire it (both banks) of all river, wading in the river wherever possible. A total of 599 signs (spraints, tracks, holst,rolling places and passes) were identified over the whole study period, the most common being spraints. Otter spraints were found in 6 of the sites of river Surveyed and in the study area, three core areas could be identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: otter
  • Jajrood River
  • standard method
  • sign
  • spraint