بررسی آراء و نیازهای تفرجی بازدید کنندگان پارک جنگلی سی سنگان

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه محیط زیست طبیعی، آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺮج

2 گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واحد اراک

3 گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژِی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واحد علوم و تحقیقات

چکیده

تحقیق حاضر حاصل یک سال مطالعه میدانی است که جهت ارزشیابی نیازهای تفرجگاهی مردمی که از پارک جنگلی سی سنگان بازدید نموده اند صورت پذیرفت . دراین تحقیق از روش کلاوسون که یکی ازمتداول ترین روش های بررسی تفرجگاه ها در جهان است و برای ارزشیابی انواع سیستم های تفریحی به کار گرفته می شود جهت آگاه شدن از نظرات مردم بهره جسته و با تنظیم پرسشنامه هایی ازنوع خود ایفا اقدام به بررسی گردید . پرسشنامه باتعداد 21 سوال تنظیم و با تکمیل 2500 نسخه از آن از طریق توزیع و مصاحبه حضوری به مدت یک سال از تیرماه تابستان 1384 تا اواخر خرداد ماه 1385 به طول انجامید. توزیع پرسشنامه ها در طول سال به گونه ای بوده است که روزهای تعطیل ، اواسط و اوایل هفته را در هر فصل تحت پوشش قرار می داد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مردها و متاهلین بیشترین افراد بازدید کننده را تشکیل می دهند.اکثر بازدید کنندگان از قشر تحصیلکرده جامعه می باشند که از نظر مالی وضعیت متوسط و خوبی داشته و در دستگاه دولت و بخش خصوصی اشتغال دارند. بیشتر بازدید کنندگان در کلاس سنی 40-20 سال قرار دارند و اغلب آنها در فصول بهار و تابستان از این پارک بازدید می نمایند. استفاده کنندگان غالبا به صورت گروهی به پارک می آیند و بیشتر آنها مایلند که اوقات فراغت خود را در مناطق جنگلی یا کنار دریا بگذرانند. حفظ حالت طبیعی پارک، عدم وجود تاسیسات و تسهیلات مناسب و ناکافی بودن امکانات موجود در پارک مورد تایید اغلب افراد بازدید کننده بوده است. برای بهبود امکانات پارک، اکثر بازدید کنندگان مایل به پرداخت ورودیه هستند و تقریبا تمام گردشگران تاکید به رسیدگی پارک ازنظر بهداشتی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Ideas and Recreational Requirements of Sysangan Forest Park

نویسندگان [English]

  • Hamid goshtasb Maygooni 1
  • Bahman Shams 2
  • Bahareh Cheshmeh Khavar 3
1 Department of Natural Environment, college of environment(Karaj-IRAN)
2 Department of Environment, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Arak Azad University
3 Department of Environment, Faculty of Environment and Energy, Science and Research Campus, Islamic Azad University
چکیده [English]

This is a one year field study to evaluate the recreational requirements of the Sysangan forest park in northern part of IRAN,adjacent to the Caspian Sea. In this study, CLAWSOON (1959) method of site evaluation has been adopted. About 2500 questionaries, with 21 question in each,have been distributed among the visitors of park,during weekends &holidays,in a period of one years(june 2005-july 2006).The data so collected shows that,families and men are the major visitors of the ranging in age from 20 to 40 years old.It also shows that most of these visitors are from middle class having some sort of higher educations,working in government or private sectors.They visit the park in groups,prefering the forest and sea sides. Unadequate facilities of the park and protection of it in its natural status were among the visitors requests.Most of them believed that levying an entrance fee will promote the safty & facilities of the Sysangn park. Key words: rereation-idea- visitor-forest park-