تحلیل توام تخریب سیمای سرزمین در حوزه آبخیز سفید رود با استفاده از متریک های اکولوژیکی سیمای سرزمین

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

متریک های سیمای سرزمین ابزارهای کمی ساز وضعیت سیمای سرزمین هستند که گوناگونی فراوان آنها باعث کاربرد گسترده آنها در برنامه ریزی محیط زیستی سیمای سرزمین می شود. یکی ازکاربرد متریک ها ارزیابی سریع پیامد فعالیت های انسان در مقیاس سیمای سرزمین است. که به کمک آن در کوتاه ترین زمان ممکن شدت تخریب سرزمین را می توان مشخص کرد. دراین مقاله برای کمی سازی وضعیت سیمای سرزمین ابتدا متریک های توزیع فضایی لکه ها در سیمای سرزمین( مانند : SDI; Shannon Diversity Index ) و ترکیب بندی لکه ها ( مانند : TE; Total Edge ) در نظر گرفته شدند. سپس ، با استفاده از مدلی تخریب و درجه قرمزی در حوزه آبخیز سفید رود در استان گیلان مشخص شد که از 8 واحد کاری (زیرحوزه) واحدهای 1.8 و 3 دچار بیشترین تخریب در مقیاس سیمای سرزمین شده اند. برخوردار بوده اند از میان هشت متریک سیمای سرزمین استفاده شده در این تحقیق، متریک SDI(شاخص تنوع شانون) ، ED (میزان محیط به مساحت ) و NumP (مجموع تعداد لکه ) دارای بیشترین درجه همبستگی ( R2به ترتیب 85/0 ، 75/0 و 8/0 ) با میزان درجه قرمزی تصویر ماهواره ای در محدوده مورد مطالعه بوده اند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forest Landscape-and-Ecological Degradation Assessment of Sefidrod Watershed; Using Landscape Ecological Metrics, in Gilan Province of Iran

نویسندگان [English]

  • Nooshin Khazaei
  • , Forod Azari Dehkordi
Department of Student of Environmental Planning & Management, Faculty of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

Landscape ecological metrics are quantitative tools that are used to evaluate the patterns of landscape. In this article we considered some landscape ecological metrics such as SDI (Shannon Diversity Index) or TE (Total Edge) to consider configuration and composition of the landscape patches. Then, a degradation model (DM) was conducted to compute the degradation hierarchy between working units. The DM was introduced as "LD" = kI/V, where "LD" was degradation coefficient of landscape compartment, "k" (intensity) and "I" metrics of landscape, and "V" was vulnerability of the natural habitat (here number of patches in each working unit). Thirteen sub watersheds in Sefidrod Watershed were considered and thus, degradation model was deployed to assess the status of each working unit. On the other hand, if there are deep red pixels in an infrared image, there are more areas of older ecosystems. Therefore, to reveal relationship between a metric and the status of the ecosystems in each working unit, the pixel number of deep-redness of infrared images was plotted against each metrics. Therefore, it was cleared that SDI has the highest correlation (R2 = 0.85) with the color intensity of infrared images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: landscape ecology metrics
  • quantification
  • degradation modeling
  • Sefidrod
  • Gilan