بررسی توزیع مکانی کادمیوم و تعیین پوشش گیاهی در معرض خطر در منطقه مرکزی ایران واقع در استان اصفهان با استفاده از GIS و RS

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه سنجش از دور و GIS ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در مطالعات به روش سنتی و بررسی های خاکشناسی برای اندازه گیری و تخمین پارامترهای مختلف خاک از قبیل فلزات سنگین موجود در خاک، تبدیل اطلاعات نقطه ای به سطح ، امری اجتناب ناپذیر است. اما امروزه بکارگیری تکنیکهای GIS که از جمله آنها ، روش درون یابی می باشد. درتحقیق حاضر از روش Ordinary Kriging برای برآورد مقدارکادمیوم موجود در خاک های منطقه مرکزی ایران واقع در استان اصفهان استفاده شد. سپس با استفاده از قابلیتهای GIS نقشه تخمین توزیع مکانی کادمیوم کل در ناحیه مورد مطالعه ترسیم و جهت تعیین مناطق آلوده از نظر میزان کادمیوم ، طبقه بندی شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که کاربری تاثیرمهمی بر روی کادمیوم کل موجود در خاک دارد .بطوریکه در کاربری شهری و صنعتی ، میانگین این فلز سنگین به طور معنی داری بیشتر از میانگینش در سایر کاربریها بود. این امر موید این مطلب است که فعالیتهای انسانی به عنوان عمده ترین عامل افزایش دهنده فلزات سنگین موجود در خاک می باشد. بررسی نتایج آمار توصیفی کادمیوم کل و مقایسه آن با مقادیر پیشنهادی استانداردهای مجاز دیگرنشان داد که خاک منطقه از لحاظ مقدار کادمیوم موجود در آن دارای آلودگی غیر مجاز است . با استفاده از تصویر سنجنده ETM+ و بهره گیری از تکنیک بسیار برجسته Spectral unmixing پوشش گیاهی منطقه به روز استخراج گردید و با انطباق نقشه آلودگی خاک و پوشش گیاهی میزان گسترش آلودگی در مناطق مختلف پوشش گیاهی مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using RS and GIS for Considering Cadmium Distribution and Polluted Vegetation in Esfahan Province

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Matkan
  • Azadeh Kazemi
  • Mohmmad Reza Gilly
  • Davod Ashourloo
Department of Remote Sensing and GIS, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, G.C.
چکیده [English]

In order to estimate different parameters such as heavy metals that existing in soil, changing point information to area are binge used. In this case, different method are existed.In this study, we used the Ordinary Kriging method for estimating amount of cadmium in soil the Esfahan province. Then map for estimating spatial distribution of the total cadmium with use of GIS ability, it was classified for recognition of the polluted regions with the cadmium. Variance analysis test shown that land use is significant effect on total cadmium existed in soil. As, in urban and industry uses, mean of these heavy metals were much than their mean in the other uses. This explains that human activities are the most important factor for increase amount of heavy metals exists in soil. Examination results of total cadmium description statistics and compare those with suggested value by the other countries shown that soil of this region is contains pollution for purpose of cadmium quantity. With use of ETM+ sensor and spectral unmixing techniques, vegetation covering of region was extracted and up to date. Amount of pollution expansion distinguished in different regions of vegetation covering with fitness to map of pollution soil and vegetation covering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: soil pollution
  • total Cadmium
  • vireo gram
  • LSU
  • pollution map