نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

داﻧﺸﮕﺎه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

با توجه به مزایای چند سازه چوب- پلاستیک و گسترش تولید و مصرف این فراورده در کشورهای در حال توسعه ، تحقیق حاضر با هدف بررسی امکان ساخت این چند سازه با خواص فیزیکی و مکانیکی مورد نظر استاندارد ملی ایران، با استفاده ازماده پلیمری پلی اتیلن ترفتالات ضایعاتی به انجام رسیده است. نمونه های آزمایشی در ابعاد سطح 450× 450 و با ضخامت های 5 و 10 میلی متر ساخته و آزمایش شدند. با توجه به استفاده از ماده پلی اتیلن ترفتالات (پت) ضایعاتی برای اولین بار در ترکیب چوب- پلاستیک و در نتیجه نبود هیچ گونه اطلاعات اولیه دراین زمینه ، ابتدا به ساخت و آزمایش نمونه هایی با ضخامت های 5، 10 و 16 میلی متر و ذرات چوبی متفاوت از نظر ابعاد، پرداخت شد ؛ پس از مشخص شدن خواص مناسب نمونه هایی با ضخامت 5 میلی متر که در آنها از خاک اره استفاده شده بود، در قالب فراوری هایی اثر سطوح مختلف متغیرهای میزان پت ، پلی اتیلن، زمان پرس و لایه ای بودن بر خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه ها بصورت مستقل و متقابل بررسی و فراوری های در نظر گرفته شده نیز از نظر خواص مذکور با یکدیگر مقایسه شدند. تکرار در نظر گرفته شده برای هر فراوری پنج بار ، آزمایش های خواص فیزیکی شامل جذب آب نمونه ها و واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت و آزمایش های خواص مکانیکی شامل مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی می باشند. بر اساس نتایج به دست آمده ، بهترین خواص فیزیکی و مکانیکی درنمونههای لایه ای با ضخامت 5 میلی متر و ترکیب 10% پلی اتیلن در لایه میانی ، 20% پت ضایعاتی در لایه های سطحی و 70% خاک اره در دمای پرس C 200 و زمان 180 ثانیه مشاهده شد این ترکیب شامل 90% مواد ضایعاتی و 10% مواد دست اول می باشد .

کلیدواژه‌ها