نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

داﻧﺸﮕﺎه شهید بهشتی

چکیده

اکثر شهرهای بزرگ هزینه های سنگین اجتماعی، اقتصادی ، آموزشی و ... را در اثر دگرگونی های ناشی از مهاجرت روستائیان به شهرها متحمل می شوند واغلب ساکنین به علت عدم وجودمحیط زیست سالم ( محیطی منطبق بر امکانات – نیازها و اهداف جامعه سالم ) و عدم مدیریت مناسب در رنج و زحمت به سر می برند. در اثر تحولاتی چون صنعتی شدن جوامع ، و به خصوص در کشور ما در اثر برنامه هایی در زمینه سیاسی – اقتصادی و اجتماعی ،اغلب باعث حرکت های جمعیت و رشد قطب های شهری و تمرکزهای ناشی از آن شده است که نتیجه آن ایجاد و احداث مجموعه های جدید زیست محیطی به صورت های مختلف برنامه ریزی شده و خودرو بوده است . چگونگی استفاده از اراضی شهری موضوعی کالبدی و اداری نیست ، بلکه داراری ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، محیطی و فرهنگی نیز می باشد و لذا به مطالعات همه جانبه و برنامه ریزی آگاهانه و سنجیده ای نیاز دارد. جدیدترین نسل طرح های کاربری زمین که امروزه بیشتر کوشش ها بر روی تهیه و تدوین آن ها متمرکز است، طرح هایی هستند که مضمون اصلی و کلیدی آنها ایجاد پیوند میان فرآیندهای طراحی کاربری زمین و سیاست گذاری برای انواع کاربری های شهری است.

کلیدواژه‌ها