نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

جهت مطالعه تنوع زیستی ماهیان رودخانه هراز در استان مازندران (حوضه
جنوب دریای خزر ) از آبان 1378 لغایت مرداد 1379 بطور فصلی نمونه
برداری انجام شد. 5 ایستگاه در رودخانه انتخاب شد. در مجموع 522 نمونه
ماهی صید و بررسی شد. 20 گونه ماهی شناسایی شده، متعلق به 9 خانواده
سگ ،(Cyprinidae) کپور ماهیان ،(Petromyzontidae) دهان گردان
گاو ،(Salmonidae ) آزادماهیان ،(Cobitidae) ماهیان جویباری
سگ ماهیان جویباری( (Mugilidae ) کفال ماهیان ،(Gobiidae) ماهیان
سه خاره ماهیان ،(Poeciliidae ) گامبوزیا ماهیان ،(Balitoridae
67 درصد از کل / می باشند. خانواده کپورماهیان 2 (Gasterosteidae)
گونه ها را به خود اختصاص داده بود. از مجموع گونه های شناسایی شده
70 درصد از گونه ها، ساکن در رودخانه و 30 درصد مهاجر (از دریا به
رودخانه) می باشند. از 20 گونه شناسایی شده ، گونه های قزل آلای رنگین
،(Carassius auratus) کاراس ،(Oncorhynchus mykiss) کمان
Gasterosteus ) ماهی سه خاره ،(Liza saliens) کفال پوزه باریک
غیر بومی می (Gambusia holbrooki) و گامبوزیا (aculeatus
باشند تنوع گونه ای ماهیان با استفاده از نمایه شانون، مقدار انتخاب غذایی بر
اساس نمایه ایولو و همپوشانی نیچ غذایی بر اساس نمایه هورن محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها