بررسی فراوانی و تنوع زیستی گونه های ماهیان رودخانه هراز در استان مازندران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد ااسلامی واحد بجنورد

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 گروه علوم جانوری، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

4 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

جهت مطالعه تنوع زیستی ماهیان رودخانه هراز در استان مازندران (حوضه
جنوب دریای خزر ) از آبان 1378 لغایت مرداد 1379 بطور فصلی نمونه
برداری انجام شد. 5 ایستگاه در رودخانه انتخاب شد. در مجموع 522 نمونه
ماهی صید و بررسی شد. 20 گونه ماهی شناسایی شده، متعلق به 9 خانواده
سگ ،(Cyprinidae) کپور ماهیان ،(Petromyzontidae) دهان گردان
گاو ،(Salmonidae ) آزادماهیان ،(Cobitidae) ماهیان جویباری
سگ ماهیان جویباری( (Mugilidae ) کفال ماهیان ،(Gobiidae) ماهیان
سه خاره ماهیان ،(Poeciliidae ) گامبوزیا ماهیان ،(Balitoridae
67 درصد از کل / می باشند. خانواده کپورماهیان 2 (Gasterosteidae)
گونه ها را به خود اختصاص داده بود. از مجموع گونه های شناسایی شده
70 درصد از گونه ها، ساکن در رودخانه و 30 درصد مهاجر (از دریا به
رودخانه) می باشند. از 20 گونه شناسایی شده ، گونه های قزل آلای رنگین
،(Carassius auratus) کاراس ،(Oncorhynchus mykiss) کمان
Gasterosteus ) ماهی سه خاره ،(Liza saliens) کفال پوزه باریک
غیر بومی می (Gambusia holbrooki) و گامبوزیا (aculeatus
باشند تنوع گونه ای ماهیان با استفاده از نمایه شانون، مقدار انتخاب غذایی بر
اساس نمایه ایولو و همپوشانی نیچ غذایی بر اساس نمایه هورن محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

mmDistribution and Biodiversity of Fish Species in Haraz River in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Banagar 1
  • Mahmoud Karami 2
  • Bahram Kiabi 3
  • Mahmoud Ghasempouri 4
1 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, Islamic Azad university– Bojnord
2 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, Tehran University.
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Biology, Shahid Beheshti University, G.C.
4 Department of Environmental Sciences. Faculty of Natural Resources Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

Fish diversity of Haraz River Was Studied from November 1999 To August 2000. This river is situated in The Southern Caspian basin of Iranian Mazandaran Province. Five Stations Were Selected along The River. 522 specimens were Collected and studied, that belonged to 20 species and 9 families: Petromyzontidae, Cyprinidae, Cobitidae, Salmonidae, Gobiidae, Mugilidae,Balitoridae,Poeciliidae and Gasterosteidae.Cyprinids comprised 67.2 percent of the species. Seventy percent of species were resident and 30 percent anadromous. Rain bow trout (Oncorhynchus mykiss), Gold fish (Carassius auratus), (Liza saliens) and Stickle back (Gasterosteus aculeatus) and Gambusia (Gambusia holbrooki) were introduced species. Shannon- Wiener's coefficient of diversity (H'), Food selectivity and Horn's coefficient of niche overlap were estimated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words:fish biodiversity
  • Haraz River
  • Mazandaran province