کاربرد تحلیل تشخیص خطی در تفکیک گندم از سایر محصولات بر روی تصاویر ماهواره ای

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه سنجش از دور و GIS ، دانشکده مهندسی ژئوماتیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

3 گروه سنجش از دور و GIS ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

استفاده از علم سنجش از دور در تهیه نقشه پراکنش ا راضی و آمار سطح زیر کشت گندم در شهرستان بهار همدان مدنظر قرار گرفته است از این رو با انجام مطالعات پایه در مورد این محصول کشاورزی بر اساس سطح شهرستان و تحقیق در خصوص تکنیک های مناسب پردازش تصویر، تصاویر ماهواره اسپات در دو زمان مورد استفاده قرار گرفتند. تابع تحلیل تشخیص به عنوان یک روش آماری چند متغیره برای طبقه بندی کلاس های کشاورزی بر روی تصاویر مورد استفاده قرا رگرفت تصاویر دو زمانه ماهواره SPOT با الگوریتم چند مقیاسه قطعه بندی شدند سپس خصوصیات آماری پیکسل های محاط در هر قطعه به عنوان متغیرهای تحلیل تشخیص در نظر گرفته شدند . بعد از انجام تحلیل تشخیص گام به گام ، قطعات تصویر با استفاده ازتوابع تشخیص حاصله ازنمونه های آموزشی در چند مرحله طبقه بندی شدند. دقت تفکیک و دقت طبقه بندی به عنوان مفاهیمی جداگانه شناخته شدند از طرف دیگر تحلیل تشخیص پیکسل مبنا با در نظر گرفتن پیکسل های هر باند به عنوان متغیرهای ورودی تحلیل به صورت جداگانه انجام پذیرفت. با مقایسه نتایج هر دو روش مشخص گردید که روش پیکسل مبنا در تفکیک گندم از سایر کلاس ها از جمله جو دقت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Lincar Distinction Analysis for Wheat Discrimination from Other Crops on Satellite Images

نویسندگان [English]

  • Moteza Ashorlo 1
  • Abbas Alimohammadi 2
  • Parviz Ziaeian 3
  • Davoud Ashorlo 3
1 Department of Remote Sensing and GIS, Faculty of Humanities, Terbiat Modares University
2 Department of Remote Sensing and GIS, Faculty of Geomatic, Khaje Nasir University
3 Department of Remote Sensing and GIS, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University