ارزیابی موانع تبدیل به کشاورزی ارگانیک در کانادا

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه سیاست های حمایتی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

2 گروه اقتصاد کشاورزی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

4 پژوهشگر کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه ساسکاچوان، کانادا

چکیده

علیرغم نرخ رشد بالای تولیدات ارگانیک در کانادا، این بخش هنوز سهم بسیار کوچکی از کشاورزی را به خود اختصاص داده است. تمرکز این مقاله تعیین عوامل مشوق یا مانع پذیرش فعالیت های ارگانیک ، به ویژه عوامل نهادی موثر بر تصمیم به ورود یا عدم ورود به کشاورزی ارگانیک، می باشد . داده های استفاده شده در این تحقیق از یک نمونه از کشاورزان متداول و ارگانیک در ساسکاچوان کانادا جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که فقدان اطلاعات کشاورزان متداول در خصوص بسیاری از حوزه های فعالیت های ارگانیک وجوددارد و نهادهای مرتبط با کشاورزی ارگانیک در فر اهم نمودن اطلاعات برای کشاورزان ارگانیک بسیار مفید است. فقدان دانش و مهارت برای مدیریت یک مزرعه ارگانیک و فقدان فرصت های بازاری برای محصولات ارگانیک مهم ترین دلیل برای عدم کاربرد فعالیت های کشاورزی ارگانیک بوده است. به نظر می رسد، اعتقادات و نگرش های کشاورزان متداول عامل مهمی در تاثیر گذاری برتمایل به پذیرش فعالیت های ارگانیک هستند. علاوه بر این ، اثر بخشی و حمایت مقررات ارگانیک، مراکز گواهی و بازارها می تواند کشاورزان متداول را تبدیل به کشاورزی ارگانیک تشویق نماید دیدگاه های کشاورزان سنتی نشان داد که سازمان های خصوصی در ساسکاچوان برای توسعه بخش کشاورزی ارگانیک مهم هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Barriers to Conversion to Organic Farming in Canada

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khaledi 1
  • Houman Liaghati, 2
  • Maryam Mohammadamini 3
  • Simon Weseen 4
1 Department of Agricultural Support Policies, Agricultural Planning and Economic Research Institute, Tehran
2 Department of Agricultural Economics, Environmental Science Research Institute, Shahid Beheshti University
3 MSc. Student in Animal Science, Faculty of Agricultural, Tarbiat Modarres University
4 MSc. Associate Researcher in Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada
چکیده [English]

Despite high growth rates of organic production in Canada, it remains a very small sub-sector of Canadian agriculture. The focus of this paper is on identifying factors that encourage or discourage farmers when considering adopting organic practices, especially the institutional factors that affect the decision whether to convert to organic farming. The data used in the study were collected from a sample of both organic and conventional farmers in Saskatchewan. The results reveal that conventional farmers lack information in many areas of organic practices, and that those institutions related to organic farming are very useful in providing information about organic farming. Lack of knowledge and skills needed to manage an organic farm and lack of market opportunities for organic products are the most important reasons for not using organic farming practices. It appears that conventional farmersbeliefs and attitudes are important factors in affecting their willingness to accept organic practices. Moreover, the effectiveness and protection of organic regulations, certification bodies and marketers can encourage conventional farmers to convert to organic practices. Conventional farmers' opinions indicate that private organizations in Saskatchewan are important for the development of the organic farming sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Organic farming
  • Barriers to conversion
  • Saskatchewan