نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

علیرغم نرخ رشد بالای تولیدات ارگانیک در کانادا، این بخش هنوز سهم بسیار کوچکی از کشاورزی را به خود اختصاص داده است. تمرکز این مقاله تعیین عوامل مشوق یا مانع پذیرش فعالیت های ارگانیک ، به ویژه عوامل نهادی موثر بر تصمیم به ورود یا عدم ورود به کشاورزی ارگانیک، می باشد . داده های استفاده شده در این تحقیق از یک نمونه از کشاورزان متداول و ارگانیک در ساسکاچوان کانادا جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که فقدان اطلاعات کشاورزان متداول در خصوص بسیاری از حوزه های فعالیت های ارگانیک وجوددارد و نهادهای مرتبط با کشاورزی ارگانیک در فر اهم نمودن اطلاعات برای کشاورزان ارگانیک بسیار مفید است. فقدان دانش و مهارت برای مدیریت یک مزرعه ارگانیک و فقدان فرصت های بازاری برای محصولات ارگانیک مهم ترین دلیل برای عدم کاربرد فعالیت های کشاورزی ارگانیک بوده است. به نظر می رسد، اعتقادات و نگرش های کشاورزان متداول عامل مهمی در تاثیر گذاری برتمایل به پذیرش فعالیت های ارگانیک هستند. علاوه بر این ، اثر بخشی و حمایت مقررات ارگانیک، مراکز گواهی و بازارها می تواند کشاورزان متداول را تبدیل به کشاورزی ارگانیک تشویق نماید دیدگاه های کشاورزان سنتی نشان داد که سازمان های خصوصی در ساسکاچوان برای توسعه بخش کشاورزی ارگانیک مهم هستند.

کلیدواژه‌ها