ارزیابی واحدهای تصفیه پساب در کنترل آلودگی صنعت پتروشیمی : مطالعه موردی : شرکت پتروشیمی آبادان

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

پژوهشکده صنایع شیمیایی، پژوهشگاه فناوریهای نوین، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

با توجه به تغییرات کمی و کیفی پساب تولیدی در واحدهای پتروشیمیایی که ناشی از تغییر طرفیت واحد و تخلیه ترکیبات جدید به واحدهای تصفیه پساب است، عملکرد واحدهای تصفیه پساب آن ها می باید در بازه های زمانی مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق، بازدهی یکی از واحدهای تصفیه پساب صنعت پتروشیمی با نمونه برداری از پساب و اندازه گیری آلاینده های مهم در مدت شش ماه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که فرآیندهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی مورد استفاده درواحد تصفیه پساب، باعث کاهش مقدار اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) پساب تا حد mgL- 1 80 شده است .مقادیر متوسط بازدهی کلی حذف هیدروکربن ها ، مواد فرار آلی ، فنل ها و سولفیدها از پساب به ترتیب 77، 97، 8/99 و 2/94 درصد اندازه گیری شد. فرآیند های عریان سازی و اکسیداسیون شیمیایی قادر به حذف عمده ترکیبات آلی فرار (5/88 درصد ) و ترکیبات سولفیدی (5/78 درصد ) از پساب بوده اند. در حالی که سیستم تصفیه پساب موجود قادر به کاهش آلاینده های آلی بوده ولی مواد جامد معلق پساب طی مراحل مختلف تصفیه کمی افزایش یافته است، اگر چه مقادیر آن همچنان در محدوده استاندارد قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Wastewater Treatment Plant in Pollution Control of Petrochemical Industries: A Case Study: of Abadan Petrochemical Company

نویسندگان [English]

  • Soheila Shokrollahzadeh
  • Fereshteh Golmohammad
Department of Chemical Industries, Institute of Advanced Technology, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)
چکیده [English]

The function of petrochemical wastewater treatment plants should be evaluated intermittently, due to the increase in production and new effluent flow and organic load to the wastewater. In this study, the efficiency of a petrochemical wastewater treatment plant has been evaluated by sampling and determination of major pollutants of wastewater during six months. The results showed that physical, chemical and biological processes used in the plant, succeeded to decrease the COD mean value of wastewater to 80 mgL1 level. The average overall yields of the total hydrocarbons, volatile organic compounds, phenols and sulfides removal were measured as 77%, 97%, 99.8% and 94.2%, respectively. The majority of volatile organic compounds (88.5%) and sulfides (78.5%) were decreased by stripping and chemical oxidation. The results showed that the existing wastewater treatment plant was successfully assessed to decrease the organic pollutants, while total suspended solids increased slightly during treatment processes although remained within the authorized limit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Activated sludge
  • Petrochemicals
  • Phenols
  • PVC
  • Wastewater