نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

با توجه به تغییرات کمی و کیفی پساب تولیدی در واحدهای پتروشیمیایی که ناشی از تغییر طرفیت واحد و تخلیه ترکیبات جدید به واحدهای تصفیه پساب است، عملکرد واحدهای تصفیه پساب آن ها می باید در بازه های زمانی مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق، بازدهی یکی از واحدهای تصفیه پساب صنعت پتروشیمی با نمونه برداری از پساب و اندازه گیری آلاینده های مهم در مدت شش ماه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که فرآیندهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی مورد استفاده درواحد تصفیه پساب، باعث کاهش مقدار اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) پساب تا حد mgL- 1 80 شده است .مقادیر متوسط بازدهی کلی حذف هیدروکربن ها ، مواد فرار آلی ، فنل ها و سولفیدها از پساب به ترتیب 77، 97، 8/99 و 2/94 درصد اندازه گیری شد. فرآیند های عریان سازی و اکسیداسیون شیمیایی قادر به حذف عمده ترکیبات آلی فرار (5/88 درصد ) و ترکیبات سولفیدی (5/78 درصد ) از پساب بوده اند. در حالی که سیستم تصفیه پساب موجود قادر به کاهش آلاینده های آلی بوده ولی مواد جامد معلق پساب طی مراحل مختلف تصفیه کمی افزایش یافته است، اگر چه مقادیر آن همچنان در محدوده استاندارد قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها