بررسی شاخص های بهره وری در زیر بخش زراعت و باغداری طی سال های 1381- 1371 (2002- 1992)

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بهره وری یکی از مهم ترین مفاهیم در طی دهه اخیر جهت افزایش تولید بوده است. رایج ترین تعریف از بهره وری عبارت است از نسبت ستانده ها به داده ها. اگر چه تعاریف دقیق تری توسط افراد و سازمان های گوناگونی در کشورهای مختخلف ارایه شده است. بهره وری کشاورزی نیز بوسیله نسبت ستانده های کشاورزی به داده های کشاورزی اندازه گیری می شود. عموما ارزش تجاری محصول نهایی بعنوان یک ابزار اندازه گیری داده بکار می رود. شاخص های متعددی در بهره وری کشاورزی اندازه گیری می شوند. ا ز جمله این شاخص ها می توان به بهره وری کل عوامل ، بهره وری زمین ، بهره وری نیروی کار ، بهره وری ماشین آلات ، بهره وری تولید ، بهره وری سرمایه وغیره اشاره کرد. در این تحقیق 9 شاخص بهره وری در زیر بخش زراعت و باغداری بعنوان بزرگترین و مهم ترین زیلر بخش در بخش کشاورزی مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از منابع مختلف رسمی طی دوره 11 ساله از 1371 تا 1381 جمع آوری گردید . از داده های جمع آوری شده به منظور استخراج روند شاخص های بهره وری در زیر بخش زراعت و باغداری در طی سال های مورد مطالعه ، استفاده گردید. بعلاوه شاخص های بهره وری اندازه گیری شده در معرض تجزیه وتحلیل های پیشرفته آماری (تجزیه به مولفه های اصلی ) قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Productivity Indices in the Agronomy and Horticultural Sub-Sector During 1992-2001

نویسنده [English]

  • Jafar Kambouzia
Department of Agroecology, Environmental Sciences Institute, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Productivity as one of the most important concepts in recent decade applied to improving production. The most common definition of productivity is the ratio of outputs to inputs. Although more precise definitions of productivity have been provided by different authors and organizations in different countries. Agricultural productivity is also measured as the ratio of agricultural outputs to agricultural inputs. Generally, the market value of the final output is a tool for measuring output. Different indices are measured in agricultural productivity including total factor productivity, land index, labor index, machinery index, production index, capital index, etc. In this study 9 productivity indices were measured and analyzed in the agronomy and horticultural sub-sector which is the biggest and the most important sub-sector in the agricultural sector. Data were collected from different Iranian official sources for 11 years from 1992-2001. Also, the data collected were used to explore the trend of different productivity indices in the sub-sector during the studied years. Furthermore, the indices were analyzed and interpreted using advanced statistical methods (principal component analysis).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Productivity index
  • Labor index
  • TFP
  • Production index
  • Principal component analysis