اصول پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی از دید جامعه صاحب نظران و متخصصان ایرانی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬید رجایی

2 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دا ﻧﺸ ﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬ ﺸﺘﯽ

چکیده

در دهه های پایانی قرن بیستم وشروع قرن بیست و یکم ، پایداری ازمباحث مطرح در کلیه عرصه ها و بخصوص درعصه فضاهای شهری و معماری است . آنچه که در این زمینه مغفول مانده ، وجه اجتماعی توسعه پایدار می باشد.در پژوهش و مقاله حاضر اصول پایداری مجتمع های مسکونی از بعد اجتماعی شامل عدالت ، زیباشناسی ، راحتی ، آسایش ، امینت ورشد کودکان ، هویت اجتماعی و سایر مسایل مشابه مورد بررسی قرا رمی گیرد. دراین راستا پایداری اجتماعی و مجتمع های مسکونی از نظر جامعه متخصصین و صاحبنظران ایرانی تحت بررسی قرار گرفته است تابا تلفیق تجربیات و نظریات ارزشمند تخصصی و تجزیه وتحلیل آنها ، عوامل موثر در اصول پایداری مجتمع های مسکونی استخراج گردد. روش تحقیق به کار گرفته شده، روش پیمایشی از نوع پیمایشی اکتشافی است که بر مبنای تحلیل ، توصیف و استخراج نتایج حاصل از پرسشنامه ها و کشف اصول پایداری و روابط بین این اصول از دید جامعه صاحبنظران انجام گرفته تادر نهایت ، اصول نظری پایداری مجتمع های مسکونی تعیین گردد . در مرحله بعد، بامقایسه آن با واقعیت خارجی ، اصول عملی و راه کارهای معماری به دست می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Social Sustainability Principles of Residential Complex

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Zarghami 1
  • Shahram Pourdeihimi 2
1 Department of Head of Architectural, Faculty of Architecture and Urbanism, Shahid Rajaee Teacher Training University
2 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

Over the last decades of the twentieth century and early in twenty-first, sustainability has been one of the most prominent discussions in different fields, especially in the field of architecture and urban spaces. It can be balanced through putting the 3 elements economy, environmental and society together. The economic aspect is typically respected because of financial and profit reasons by capitalists, although it is often overly noticed and some problems may arise from that. Environmental subjects also have standards and are noticed differently according to each society. But the social aspect of development is neglected. In the present paper, social sustainability bases including equity justice, aesthetic value, comfort, welfare, children safety and growth, social identity and other similar issues are to be considered. For this purpose, the social sustainability of residential complexes is surveyed by Iranian specialists and social scientists, to record and combine their valuable academic and professional experiences on the one hand, and their experiences of living in a residential complex on the other. Then, through analyzing the resulting ideas, the factors effective on the sustainability bases of residential complexes are extracted. This is a geodesic research of an exploratory geodesic type which is performed on the basis of analysis, description and extraction of questionnaire outcomes and discovery of sustainability bases and relations among them, according to social scientists, in order to determine theoretical sustainability bases of residential complexes. In the next step, through comparing it with external evidence, it would be possible to identify scientific principles and architectural solutions. This purpose will be accomplished through regional research and organizing a questionnaire for such complexes. These matters will come under consideration later.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Residential complex
  • Socially sustainable
  • Comfort
  • Order
  • Play
  • Identity