نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬید رجایی

2 دا ﻧﺸ ﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬ ﺸﺘﯽ

چکیده

در دهه های پایانی قرن بیستم وشروع قرن بیست و یکم ، پایداری ازمباحث مطرح در کلیه عرصه ها و بخصوص درعصه فضاهای شهری و معماری است . آنچه که در این زمینه مغفول مانده ، وجه اجتماعی توسعه پایدار می باشد.در پژوهش و مقاله حاضر اصول پایداری مجتمع های مسکونی از بعد اجتماعی شامل عدالت ، زیباشناسی ، راحتی ، آسایش ، امینت ورشد کودکان ، هویت اجتماعی و سایر مسایل مشابه مورد بررسی قرا رمی گیرد. دراین راستا پایداری اجتماعی و مجتمع های مسکونی از نظر جامعه متخصصین و صاحبنظران ایرانی تحت بررسی قرار گرفته است تابا تلفیق تجربیات و نظریات ارزشمند تخصصی و تجزیه وتحلیل آنها ، عوامل موثر در اصول پایداری مجتمع های مسکونی استخراج گردد. روش تحقیق به کار گرفته شده، روش پیمایشی از نوع پیمایشی اکتشافی است که بر مبنای تحلیل ، توصیف و استخراج نتایج حاصل از پرسشنامه ها و کشف اصول پایداری و روابط بین این اصول از دید جامعه صاحبنظران انجام گرفته تادر نهایت ، اصول نظری پایداری مجتمع های مسکونی تعیین گردد . در مرحله بعد، بامقایسه آن با واقعیت خارجی ، اصول عملی و راه کارهای معماری به دست می آید.

کلیدواژه‌ها