استفاده از آزمایش نشت ستونی به منظور مطالعه میزان نشت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) از خاک آلوده

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

2 گروه آلاینده های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اهمیت آزمایشات نشت ستونی به منظور ارزیابی خطر انتشار آلاینده ها از خاک به درون آب رو به افزایش است. در این مطالعه آزمایش نشت ستونی به منظور درک عمیق تر از سرونوشت ترکیبات PAHs در خاک و رفتار نشت آن ها طرح ریزی شد. ستون های 1 و 2 که به ترتیب حاوی 5 و 20 درصد خاک آلوده بودند. مطابق روش استاندارد تهیه شدند. شیرابه خروجی از ستون های خاک آلوده در نسبت های مشخصی ازL/S جمع آوری شد. نتایج نشان داد غلظت های اولیه فلورن ، فلورانتن و بنزو (آ) آنتراسن در شیرابه ستون دو نسبتا بالا می باشد. مقدار ترکیبات PAH رها شده در آب با افزایش ا ندازه مولکولی و یا آب گریزی آن ها کاهش یافت. در این مطالعه هم چنین اثر کربن آلی محلول بر نشت PAHs بررسی شد .. در ستون های 1 و 2 به ترتیب حدود 45/2 MPMS 67/0 درصد کل PAHها در خاک به درون آب نشت کرد. نتایج نشان داد غلظت بالای ترکیبات PAH در فاز جامد الزاما به مفهوم خطر جدی برای آب زیرزمینی در حین یک رویداد نشت (مانند بارندگی ) نبوده و ممکن است مقادیر قابل توجهی از آلاینده ها به مدت زیاد در خاک باقی مانده وبه داخل آب زیرزمینی نشت نکنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of Column Leaching Test to Study the Leachibility of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Contaminated Soil

نویسندگان [English]

  • Akbar Baghvand, 1
  • Ali Daryabeigi Zand, 2
  • Gholamreza Nabibidhendi 1
  • Nasser Mehrdadi 1
1 Department of Environmental Engineering, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran.
2 Department of Environmental Pollution, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, G.C.
چکیده [English]

Column leaching tests become increasingly important for assessing the risk of release of pollutants from soil into water. In this study a column leaching test was designed to provide insight into the fate of selected PAHs in soils and their leaching behavior. Two columns (columns 1 and 2) were prepared based on a standard procedure in which 5 and 20 percent of contaminated soil were used, respectively. The percolates were collected at specified L/S ratios. Results showed relatively high initial concentrations of flourene, fluoranthene and benzo(a)anthracene for column 2. Released amounts of PAH compounds were decreasing with increasing molecular size, or rather the hydrophobicity of the compound. The effect of dissolved organic carbon on PAHs leaching was also investigated in this research. Approximately 2.45% and 0.67% of the total initial amounts of studied PAHs in the soil was leached in columns 1 and 2, respectively. Results showed that high PAHs concentration in the solid phase does not necessarily imply serious groundwater contamination risk during a leaching event (e.g. rain fall) and significant amount of contaminants may stay in the soil layer for a long time and do not leach down into groundwater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: PAHs
  • Soil
  • Pollution
  • Adsorption