نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

یک پایلوت راکتور بافلدار بی هوازی ، به منظور تصفیه فاضلاب صنعتی ضعیف 671/5±49/9 mg COD/L) و 350/1±36/8 ) mg BOD5/L مورد مطالعه قرار گرفت . کارکرد راکتور با زمان ماند هیدرولیکی 25 ساعت آغاز شد که به تدریج تا 33/3 ساعت کاهش یافت . بهترین عملکرد راکتور در نرخ بارگذاری آلی g COD/L.d 45/4، در زمان ماند هیدرولیکی 4 ساعت مشاهده شد که راندمان حذف COD برابر با 27/78% بدست آمدو بیشتر حذف COD در اتاقک اول حادث شد. در این شرایط برای پیش بینی غلظت سوبسترای خروجی (Se) و حجم اپتیمم راکتور (V) ، مدل های مونود و کینکتون – استور مورد بررسی قرا رگرفتند با استفاده ازمدل کینکنون – استور ، پارامترهای Umax و KB به ترتیب برابر با 2 و 2/14 g COD/L.d بدست آمدند در حالی که درمدل مونود، پارامترهای K و KS به ترتیب برابر با 1/54 g COD/g VSS.d و 0/21 g COD/L بدست آمدند . خط رگرسیونی معادله خطی رسم شده مدل کینکنون – استور دارای R2 برابر با 84/0 بود که پایین تر از مقدار بدست آمده برای مدل مونود با R2 برابر با 985/0 بود. در ضمن ، در مدل مونود، پارامتر های Y و Kd به ترتیب برابر با 0/073 1 g VSS/g COD و 0/008 d- و 1 بدست آمدند. این مطالعه اثبات کرد که مدل مونود مدل مناسب تر و کاربردی تر برای فرموله کردن مدل سینتیکی به منظور پیش بینی غلظت سوبسترای خروجی و حجم پاتیمم راکتور بافلدار بی هوازی تحت شرایط عملیاتی مشابه می باشد.

کلیدواژه‌ها