نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا

چکیده

جنس Phalaris واجد گیاهانی علفی با توزیعی گسترده در مناطق معتدله دنیاست. مشکلات تاکسونومیکی متعددی در این جنس وجود دارد. به منظور روشن ساختن وضعیت تاکسونومی و روابط میان تاکسون های Phalaris در ایران ، مشتمل برPh. brachystachys Ph. minor, Ph. arundinaceae, و Ph. Paradoxa در مجموع 70 صفت کمی و کیفی ریخت شناختی مورد بررسی واقع شد. تاکونومی عددی بر روی 36 واحد جمعیتی از 5 تاکسون با در نظر گرفتن تنوع درون جمعیتی ، بین جمعیتی و بین گونه ای انجام شد.متغیرترین صفات ریختی در تعیین حدود گونه ها مشخص شدند. گونه ها تفاوت معنی داری در غالب صفات کیفی انتخاب شده نشان دادند. نتایج موید شباهت بالایی بین دو واریته Ph. Paradoxa است . علی رغم تنوع زیاد در زیستگاه های واحدهای جمعیتی مورد بررسی ، آن ها چهار توده مشخص را در نمودار رسته بندی مشخص ساختند.این امر کارآیی صفات ریختی انتخاب شده را در این بررسی نشان می دهد. کلید شناسایی برمبنای صفات مورد بررسی ارائه شده و روابط بین گونه ها مورد بحش قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها