تاکسونومی عددی گونه های Phalaris از تیره غلاب بر اساس صفات ریخت شناسی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا، ونک، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا، ونک، تهران، ایران

چکیده

جنس Phalaris واجد گیاهانی علفی با توزیعی گسترده در مناطق معتدله دنیاست. مشکلات تاکسونومیکی متعددی در این جنس وجود دارد. به منظور روشن ساختن وضعیت تاکسونومی و روابط میان تاکسون های Phalaris در ایران ، مشتمل برPh. brachystachys Ph. minor, Ph. arundinaceae, و Ph. Paradoxa در مجموع 70 صفت کمی و کیفی ریخت شناختی مورد بررسی واقع شد. تاکونومی عددی بر روی 36 واحد جمعیتی از 5 تاکسون با در نظر گرفتن تنوع درون جمعیتی ، بین جمعیتی و بین گونه ای انجام شد.متغیرترین صفات ریختی در تعیین حدود گونه ها مشخص شدند. گونه ها تفاوت معنی داری در غالب صفات کیفی انتخاب شده نشان دادند. نتایج موید شباهت بالایی بین دو واریته Ph. Paradoxa است . علی رغم تنوع زیاد در زیستگاه های واحدهای جمعیتی مورد بررسی ، آن ها چهار توده مشخص را در نمودار رسته بندی مشخص ساختند.این امر کارآیی صفات ریختی انتخاب شده را در این بررسی نشان می دهد. کلید شناسایی برمبنای صفات مورد بررسی ارائه شده و روابط بین گونه ها مورد بحش قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Taxonomy of Phalaris (Poaceae) Species Based on Morphological Characteristics

نویسندگان [English]

  • Maryam Keshavarzi 1
  • Mahnaz Khaksar 2
  • Mahvash Seifali 1
  • Parinaz Ghadam 1
1 Department of Biology, Faculty of Science, Alzahra University, Vanak, Tehran, Iran.
2 Graduated M.Sc. Student of Plant systematic, Department of Biology, Faculty of Science, Alzahra University, Vanak, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Phalaris is a grass which is distributed throughout the temperate regions of the world. There are many taxonomic problems in this genus. In order to clarify the taxonomy and the interrelationships among Iranian Phalaris taxa, including Ph. minor, Ph. arundinaceae, Ph. brachystachys and Ph. paradoxa 70 qualitative and quantitative morphological characteristics were examined. Numerical taxonomy was performed on 36 accessions of 5 taxa, concerning intra- and inter-populations variations as well as inter-specific relationships. The most variable morphological characters in the species delimitation were also determined. The species differed significantly in most of chosen qualitative characters. Results show a clear similarity between two varieties of Ph. paradoxa. Despite the wide range of habitats where the accessions were gathered, they showed four definite spots in their PCA ordination graphs. This showed the efficiency of chosen morphological characters in this study. An identification key based on studied features was provided and the species relationships were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cluster analysis
  • Ordination
  • Phalaris
  • relationship