کارکرد عدالت در حفاظت جهانی محیط زیست

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دانشکده حقوق و کرسی حقوق بشر، صلح دموکراسی (یونسکو)، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف اصلی این مقاله پرداختن به نقش و اهمیت اعمال عدالت در حفاظت از محیط زیست بینالمللی است، اگرچه به اعمال این مساله در سطح دولت و جامعه نیز اشاره خواهد شد.به عنوان مقدمه تفاسیری از عدالت از آتن باستان به علاوه تفاسیری نوینتر معرفی میگردند.این تفاسیر نشان میدهند که عدالت نه تنها در برگیرندهی نرمها ،قواعد و نهادهایی که آنها به واسطهشان اجرا میشوند پنداشته می گردد، بلکه هر دو اصل بنیادین انصاف و برابر نگری را نیز در اجرای قواعد به نحوی که یک گروه در جامعه به طورغیرمنصفانه بهرهمند یا محروم نگردددریرمیگیرد.در سطح بینالمللی جامعه مورد نظر، جامعه بینالمللی تشکیل شده از دولتهای دارای حاکمیت مستقل است.اگر این دیدگاه از عدالت را در سطح بینالملل اعمال کنیم ، میبینیم که تضمین عدالت محیط زیستی بینالمللی صرفا مسالهی توسعهی استانداردهای بینالمللی برای حفاظت از محیط زیست نیست.اجرای قواعد و مقررات ممکن است نتایج عادلانهای به دست ندهند و در این هنگام است که ملاحظات انصاف و برابر نگری حائز اهمیت میشوند.در سطح ملی، دولتها بایستی تضمین کنند که قوانین حاکم بر حفاظت از محیط زیست به گونهای اعمال شود که عدالت به طور مساوی برای همه اعضای جامعه تضمین گرددو اجرای آنها منصفانه باشد.در سطح بینالملل، واقعیات سیاسی، اقتصادی و اکولوژیک به این معنی است که دستیابی به نظم بینالمللی مبتنی بر انصاف و برابر نگری در رابطه با محیط زیست آسان نیست و تلاشهای جامعه بینالملل برای حل این مسالهبررسی میشوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Achieving Justice in Global Environmental Protection

نویسنده [English]

  • anet Blake
Faculty of Law and UNESCO Chair for Human Rights,Peace and Democracy, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This article is primarily concerned with the question of how far environmental justice is being and can be achieved within the international legal system. Justice has been conceived since ancient times as comprising not only norms, rules and the institutions by which these are implemented, but also the fundamental principles of fairness and equity both in the implementation of rules (so that one group in society is not unfairly advantaged or disadvantaged) as well as in the rules themselves. Hence, ensuring international environmental justice is not simply a matter of developing and implementing effective standards for the regulation of activities that damage the environment and other means of environmental protection and conservation. It is also important to recognise that the implementation of rules of law may not in itself represent a just outcome and that considerations of equity and fairness then come into play as, for example, in the discretion given to the International Court of Justice under its Statute to decide cases ex aequo et bono. Nationally, governments should seek to ensure that not only do the laws and rules governing the protection of the environment and related matters deal with these questions in a manner that ensures justice equally for all members of society (as far as this is possible) but also that their implementation is fair. On the international level, it is vital that the asymmetry of economic and political power that is the reality of the international community is not expressed as serious injustice with relation to access to, exploitation or enjoyment of environmental resources. As an illustrative case, the question of biopiracy of traditional botanical knowledge is considered. This case demonstrates that the existing intellectual property and international trade rules unfairly advantage large corporations over local and indigenous communities and that the system established within the framework of the World Trade Organization and its main Agreements has exacerbated this imbalance of interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Justice
  • Equity
  • Environmental protection and conservation
  • International environmental law
  • Biopiracy