نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 سازمان جنگل ها و مراتع کشور

3 دانشگاه ترببیت مدرس

چکیده

بازیافت را می توان راه نجات کره زمین از انواع زباله های برگشت پذیر دانست. در میان انواع زباله ها، کاغذ ازحجم و اهمیت بالایی برخوردار است. اثرات دفعات بازیافت کاغذهای باطله بر ویژگی های کاغذ بازیافتی همیشه مورد توجه و مطالعه بوده است ولی در این میان کاغذهای نیمه شیمیایی کمتر مورد توجه بوده اند. در این تحقیق اثر دفعات بازیافت کاغذ سولفیت خنثی نیمه شیمیایی NSSC بر ماندگاری آب الیاف، استخوانی شدن الیاف بازیافتی و ویژگی های شاخص مقاومت به کشش ، شاخص مقاومت به ترکیدن ، و شاخص مقاومت به پاره شدن کاغذهای حاصل بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد کاغذ NSSC بر اثر دفعات بازیافت ، رفتاری مشابه با کاغذهای شیمیایی از خود بروز داده است. بطوری که ماندگاری آب در الیاف کاهش ، استخوانی شدن الیاف افزایش و مقاومت های اندازه گیری شده همگی کاهش می یابند.

کلیدواژه‌ها