بررسی اثر دفعات بازیافت کاغذ باطله NSSC بر ویژگی های خمیر بازیافتی حاصل از آن

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فن آوری تولیدسلولز و کاغذ ،دانشکده مهندسی انرژی و فن آوریهای نوین، پردیس 2 دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه مهندسی فن آوری تولیدسلولز و کاغذ ،دانشکده مهندسی انرژی و فن آوریهای نوین، پردیس 2 دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه خمیر و کاغذ، موسسه تحقیقات البرز کرج، سازمان جنگل ها و مراتع کشور

4 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ترببیت مدرس

چکیده

بازیافت را می توان راه نجات کره زمین از انواع زباله های برگشت پذیر دانست. در میان انواع زباله ها، کاغذ ازحجم و اهمیت بالایی برخوردار است. اثرات دفعات بازیافت کاغذهای باطله بر ویژگی های کاغذ بازیافتی همیشه مورد توجه و مطالعه بوده است ولی در این میان کاغذهای نیمه شیمیایی کمتر مورد توجه بوده اند. در این تحقیق اثر دفعات بازیافت کاغذ سولفیت خنثی نیمه شیمیایی NSSC بر ماندگاری آب الیاف، استخوانی شدن الیاف بازیافتی و ویژگی های شاخص مقاومت به کشش ، شاخص مقاومت به ترکیدن ، و شاخص مقاومت به پاره شدن کاغذهای حاصل بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد کاغذ NSSC بر اثر دفعات بازیافت ، رفتاری مشابه با کاغذهای شیمیایی از خود بروز داده است. بطوری که ماندگاری آب در الیاف کاهش ، استخوانی شدن الیاف افزایش و مقاومت های اندازه گیری شده همگی کاهش می یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of NSSC Waste Paper Recycling Times on the Properties of the Produced Recycled Pulp

نویسندگان [English]

  • Zahra Razmpour, 1
  • Hossein Kermanian 2
  • Omid Ramezani, 2
  • Saeed Mahdavi 3
  • Mehdi Rahmaninia 4
1 Sc. Student, Department of Cellulose and Paper Technology Engineering, Faculty of Energy and New Technologies Engineering, Shahid Beheshti University, Zirab Campus
2 Assistant Professor, Department of Cellulose and Paper Technology Engineering, Faculty of Energy and New Technologies Engineering, Shahid Beheshti University, Zirab Savadkoh, Mazandaran, Iran.
3 Assistant Professor, Alborz Research Center, Forests, Range & Watershed Management Organization, Karadj, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Wood and Paper Science & Technology, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, , Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

Recycling is a promising approach for rescuing the earth from recoverable solid waste. Among different wastes, paper plays an important role. The effects of wastepaper recycling times on the properties of recycled paper have always been considered but less attention has been paid to semi-chemical papers. In this study, the effect of the recycling times of NSSC wastepaper on their WRV (Water Retention Value), hornification of fibers, tensile strength index, burst strength index and tear strength index was investigated. Results indicated that successive recycling of NSSC wastepaper presents an identical behavior to successive recycling of chemical waste papers. The WRV, tensile strength index, burst strength index and tear strength index decreased and the hornification of fibers increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Wastepaper
  • Recycling times
  • NSSC
  • Water retention
  • Hornification