تاثیر کودهای زیستی و سبز (گندم زمستانه) در ترکیب با منبع تلفیقی نیتروژن(شیمیایی – دامی ) برخصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

2 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

3 استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت تاثیر کود زیستی و گندم زمستانه به عنوان کود سبز در ترکیب با منبع تلفیقی نیتروژن (شیمیایی – دامی ) ، آزمایشی در سال زراعی 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران اجرا گردید . این آزمایش به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلو ک های تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. عامل اصلی 7 سطح کود شامل : F_1 (100 درصد دامی ) ، F_2 (25 درصد شیمیایی و 75 درصد دامی ) ، F_3 (50 درصد شیمیایی 50 درصد دامی ) ، F_4 (75 در صد شیمیایی و 25 در صد دامی ) ، F_5 (100 درصد شیمیایی) ، F_6 (کود سبز و 50 درصد شیمیایی و 50 درصد دامی ) F_7 ( کود سبز و 25 درصد شیمیایی و 75 در صد دامی ) و تیمار با باکتری های افزاینده رشد (ازتوباکتروآزوسپریلوم ) به عنوان عامل فرعی در 2 سطح شامل : I_1 (بذرهای تلقیح شده) و I_0 (بذرهای تلقیح نشده) بود . نتایج به دست آمده نشان داد که عملکرد دانه ، بیولوژیک واجزای عملکرد به طور معنی داری در سیستم های تغذیه تلفیقی بیشتر از سایر سیستم های شیمیایی و آلی بود. تیمار F_6 در بین تیمارهای سیستم تغذیه عملکرد دانه (5/2034 کیلوگرم در هکتار ) ، وزن طبق (06/90 گرم )، قطر طبق (40/19 سانتی متر)، وزن هزاردانه (99/67 گرم ) و تعداد دانه در طبق (5/925 ) بیشتری را به خود اختصاص داد(F6>F3>F4>F7>F2>F5>F1 تلقیح بذر ها با باکتری های افزاینده رشد موجب بهبود اجزای عملکرد، عملکرد دانه و بیولوژیک،درصد پروتئین وروغن وبهبود کیفیت روغن آفتابگردان در مقایسه با تیمار شاهد شد. با افزایش سهم کود دامی در سیستم های مختلف تغذیه وبا استفاده از کودزیستی باکتریایی ، میزان اسیدهای چرب به طور معنی داری کاهش و اسیدهای چرب غیر اشباع (اولئیک و لینولئیک) افزایش یافتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Bio Fertilizer and Green Manure (Winter Wheat)in Combination with Integrated Nitrogen Sources (Chemical-Farmyard Manure) on Quantitative and Qualitative Characteristics of Sunflower (Helianthus annuus L.)

نویسندگان [English]

  • Sanaz Shoghi Kalkhoran, 1
  • Amir Ghalavand 2
  • Seyed Ali Mohammad Modares Sanavi 3
1 MSc. graduate of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
2 Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
3 Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In order to study the quantitative and qualitative characteristics of sunflower (Alestar hybrid) under the effects of bio fertilizer and winter wheat as a green manure,in combination with the integrated nitrogen sources (chemical-farmyard manure, FYM), an experiment was carried out on experimental farm at the Faculty of Agriculture of Tarbiat Modares University in Tehran (Iran) during 2008. The experimental design was a split plot in a randomized complete blocks design with three replications in which seven fertilizer treatments, namely F1 (100% FYM), F2 (75% FYM + 25% chemical), F3 (50% FYM + 50% chemical), F4 (25% FYM + 75% chemical), F5 (100% chemical), F6 (50% FYM + 50% chemical + green manure) and F7 (75% FYM + 25% chemical + green manure), were randomized to the main plot units and two levels of bio fertilizer I1 (inoculation) and I0 (control) to the sub-plot units. The results revealed that for grain and biological yield, yield components in integrated systems was significantly more than in organic and chemical systems. The highest grain yield (3034.5 kg/ha), head weight (90.06 g), head diameter (19.40 cm), 1000 seed weight (67.99 g) and seed number in head (925.5) were obtained in the F6treatment (F6>F3>F4>F7>F2>F5>F1). Inoculation of bio fertilizer improved the grain yield and yield components, oil and protein content and the oil quality of sunflower compared with untreated plants. Saturated fatty acids decreased significantly, while unsaturated fatty acids (linoleic acid and oleic acid) increased in response to raising the organic manure and using bio fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sunflower
  • Integrated nutrition systems
  • Bio fertilizer
  • Green manure
  • Nitrogen