بررسی مقاومت سوروف (Echinochloa spp.) به برخی علف کش های رایج در شالیزارهای ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد علوم علف های هرز، دانشگاه تهران

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی کزج

3 دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

4 مربی مرکز تحقیقات برنج گیلان

5 کارشناس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده

به منظور بررسی مقاومت سوروف به برخی علف کش های رایج در مزارع برنج استان های گیلان ، مازندران و فارس در طی سال های 1385- 1384 آزمایش های گلخانه ای و زیست سنجی بذر در پتری دیش بر روی 37 توده جمع آوری شده این گیاه از این استان ها صورت گرفتند.آزمایش های غربال کردن توده ها برای هر استان و هر علف کش به صورت جداگانه و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و آزمایش های زیست سنجی بذر نیز به صورت جداگانه و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. برای سه علف کش بوتاکلر، مولینات وتیوبنکارب سه استان ، آزمایش های غربال کردن درگلدان های بدون زهکش با حدود 8 سانتی متر غرقاب و برای پروپانیل از گلدان های معمولی استفاده شد. چهار هفته پس از سمپاشی درصد وزن خشک توده ها و درصد گیاهان زنده باقی مانده هر توده نسبت به شاهد ( بدون سمپاشی ) و نیز ارزیابی چشمی بر اساس جدول استاندارد EWRC ثبت شد در آزمایش های زیست سنجی بذر، برایتعیین دزی از علف کش که باعث 50 درصد بازدارندگی رشد ریشه چه و یا ساقه چه توده حساس نسبت به شاهد (آب مقطر) می شود ،(ID 50 ، دامنه ای از مقادیر مختلف هر علف کش بر توده حساس اعمال شد. در مرحله بعد واکنش کلیه توده ها بهID 50 توده حساس سنجیده شد. در این آزمایش ها اندازه طول ریشه چه(برای علف کش پروپانیل ) و طول ساقه چه(برای سه علف کش بوتاکلر، مولینات و تیوبنکارب) توده ها، هفت روز پس از کاربرد علف کش به بذور جوانه زده مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از کلیه آزمایش های گلخانه ای و زیست سنجی بذر در پتری دیش نشان داد که علیرغم وجود تفاوت در عکس العمل توده ها نسبت به علف کش های مختلف هیچ یک از توده های جمع آوری شده از سه استان گیلان، مازندران و فارس به علف کش های پروپانیل ، بوتا کلر، مولینات و تیوبنکارب مقاومت نشان ندارند. بنابر این با توجه به مشابه بودن نتایج آزمایش های گلخانه ای و زیست سنجی بذر در پتری دیش ، می توان از روش زیست سنجی بذر در پتری دیش به عنوان یک روش آسان ترو سریع تر برای غربال کردن توده های حساس و مشکوک به مقاومت در سوروف استفاده کرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Probability of Barnyardgrass (Echinochloa spp.) Resistance to Some Common Herbicides in Rice Fields of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bitarafan, 1
  • Hasan MohammadAlizadeh, 2
  • Eskandar Zand 3
  • Bejan Yaghobi 4
  • Fatemeh Bena Kashani 5
1 Gaduate in Weed Science, Tehran University
2 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Science and Engineering, Tehran University.
3 Associate Professor, Weed Science Research,Iranian Research Institute of Plant Protection.
4 Instructor, Gilan Rice Research Institute. 5-Expert, Weed Science Research, Iranian Research Institute of Plant Protection.
5 Instructor, Gilan Rice Research Institute. 5-Expert, Weed Science Research, Iranian Research Institute of Plant Protection
چکیده [English]

The probability of Barnyardgrass resistance to some common rice herbicides used in the rice fields of Gilan, Mazandaran and Fars Provinces was investigated by conducting a series of greenhouse and Petri dish bioassay tests on 37 biotypes collected in 2005-2006. Greenhouse experiments involved screening tests with Petri dish tests implementing dose response assays to determine doses of herbicides inhibiting root and stem length growth by 50% (ID50) as well as to determine the sensitivity of the biotype to herbicides. Screening tests were carried out for each province separately for a given herbicide using a randomized complete blocks design with four replications. Minimum recommended doses of Butachlor, Molinate, and Thiobencarb were added to pots of 8cm water height before 2-leaf growth stage of Barnyard grass. Propanil was sprayed at the 3-4 leaf stage. Measurement of dry weight, number of surviving plants and visual rating (based on the EWRC rating scale) were conducted 4 weeks after treatments. A completely randomized design with four replications was also used in the Petri dish tests. This sensitive biotype was subjected to a range of herbicide doses resulting in 50% inhibition of root and stem growth and the response of biotypes to the ID50 of the sensitive biotype was further studied. Root (for Propanil) and stem length (for Butachlor, Molinate, and Thiobencarb) were measured 7 days after treatments. According to results obtained from greenhouse and Petri dish assays, it was revealed that Barnyardgrass biotypes collected from Gilan, Mazandaran and Fars Provinces were not resistant to the tested herbicides (Propanil, Butachlor, Molinate, and Thiobencarb). The results from Petri dish tests were correlated to those of greenhouse experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Herbicide resistance
  • Seed bioassay