بررسی تجمع فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم در برخی اندام های کاکایی سیبری (Larus heuglini) در ذخیره گاه زیست کره حرا

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

چکیده

فلزات سنگین ازمهم ترین آلاینده های سمی در اکوسیستم های آبی بوده که پرندگان آبزی موجود در این زیستگاه ها در معرض بسیاری از این آلاینده ها قرار می گیرند. سمیت این فلزات روی کاکایی سیبری در ذخیره گاه زیست کره حرا تا کنون در ایران گزارش نشده است. هدف از تاحقیق حاضر اندازه گیری میزان فلزات سنگین سرب، کادمیوم و روی در اندام های کلیه ، کبد و عضله گونه کاکایی سیبری (Larus heuglini) درذخیره گاه زیست کره حرا می باشد . تعداد 15 پرنده کاکایی سیبری از این ذخیره گاه در آبان ماه 1389 جمع آوری شدند. نتایج نشان می دهد که میزان عناصر در کلیه بیشترین و در ماهیچه کم ترین غلظت را دارا بود. غلظت فلزات سنگین در بین بافت های مختلف به لحاظ آماری دارای اختلاف معنی داری می باشند (p <0/ 05 در صورتیکه در میانگین غلظت عناصر بین پرندگان بالغ با نابالغ اختلاف آماری مشاهده نگردید. نتایج این تحقیقات قرار گیری شدید پرنده به فلزات کادمیوم و روی را نشان نمی دهد، در حالی که در برخی داده ها در مورد فلز سرب این حقیقت وجودداشت. به نظر می رسد غلظت عنصر سرب در کلیه و کبد کاکایی سیبری ، احتمالا در معرض تماس به آلودگی در زمان نزدیک بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Heavy Metal (Pb, Zn, Cd) Accumulation in Different Tissues of Sebria Gull (Larus heuglini) from Hara Biosphere Reserve

نویسندگان [English]

  • Ebrahiem Hoshiari 1
  • Alireza Pourkhabbaz 2
1 MSc. Student, Department of Environmental Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand
2 Assistant Professor, Department of Environmental Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand
چکیده [English]

Waterbirds are exposed to many contaminants. Heavy metals such as lead and cadmium are known as the most important toxic pollutants in an aquatic ecosystem. Poisonous elements had never been reported in larus birds (Larus heuglini) of the Iranian Mangrove Biosphere Reserve. The aim of this investigation was to measure levels of metal concentration in liver, kidney and muscle tissues of larus in the Mangrove Biosphere Reserve. To this end, fifteen birds were collected on November 2010. The results indicated that the average lead, cadmium and zinc levels were highest in kidney and lowest in muscle. There was no significant difference in tissue concentrations of Cd and Pb between males and females. In the present study, levels of Cd and Pb in tissues showed no change with age. However, the concentrations of trace elements in Larus heuglini were generally comparable to values reported in other studies. The results of the investigation do not show an excessive exposure to cadmium, whereas some interesting data have emerged in the case of lead. The concentration of the latter in the liver and the kidney of larus seem to suggest the possibility of recent exposure. Kewords: Metals, Mangrove Biosphere, Ecosystem, Larus heuglini.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metals
  • Mangrove Biosphere
  • Ecosystem
  • Larus heuglini