نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

چکیده

فلزات سنگین ازمهم ترین آلاینده های سمی در اکوسیستم های آبی بوده که پرندگان آبزی موجود در این زیستگاه ها در معرض بسیاری از این آلاینده ها قرار می گیرند. سمیت این فلزات روی کاکایی سیبری در ذخیره گاه زیست کره حرا تا کنون در ایران گزارش نشده است. هدف از تاحقیق حاضر اندازه گیری میزان فلزات سنگین سرب، کادمیوم و روی در اندام های کلیه ، کبد و عضله گونه کاکایی سیبری (Larus heuglini) درذخیره گاه زیست کره حرا می باشد . تعداد 15 پرنده کاکایی سیبری از این ذخیره گاه در آبان ماه 1389 جمع آوری شدند. نتایج نشان می دهد که میزان عناصر در کلیه بیشترین و در ماهیچه کم ترین غلظت را دارا بود. غلظت فلزات سنگین در بین بافت های مختلف به لحاظ آماری دارای اختلاف معنی داری می باشند (p<0/ 05 در صورتیکه در میانگین غلظت عناصر بین پرندگان بالغ با نابالغ اختلاف آماری مشاهده نگردید. نتایج این تحقیقات قرار گیری شدید پرنده به فلزات کادمیوم و روی را نشان نمی دهد، در حالی که در برخی داده ها در مورد فلز سرب این حقیقت وجودداشت. به نظر می رسد غلظت عنصر سرب در کلیه و کبد کاکایی سیبری ، احتمالا در معرض تماس به آلودگی در زمان نزدیک بوده است.

کلیدواژه‌ها