تحلیلی بر رویکرد های توسعه گردشگری دراجتماعات محلی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر، مرکز ارومیه

2 استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دنیای امروز در حالی وارد هزاره جدید شده است که بی تردید گردشگری به یکی از پایه های پر رونق اقتصاد جهانی تبدیل گردیده و بنا بر مشاهدات، رفته رفته به عنوان منبع عمده درآمد بسیاری از کشورها به حساب می آید. گردشگری در کنار منافع گسترده اش ، می تواند پیامدهای منفی بسیاری نیز به بار آورد که مقابله با این گونه پیامده ها به داشتن رویکرد مناسب و پیش نگری از سوی برنامه ریزان و مدیران ، به ویژه در بخش دولتی بر می گردد. در این نوشتار تلاش شده است تا در پرتو بررسی رویکردهای توسعه گردشگری ، مناسب ترین رویکرد در رابطه با توسعه اجتماعات محلی انتخاب شود . رویکردهای یاد شده تحت عناوین انبوه گرایی ، اقتصادی (صنعت – محور) ، فضایی – جغرافیایی ، اجتماع – محور، و توسعه پایدار دسته بندی شده اند و پس از شرح یکایک آن ها، تحلیل قیاسی و سنجش نقاط قوت و ضعف درونی و فرصت ها وتهدید های بیرونی آن ها انجام گرفته و در نهایت ، جمع بندی ونتیجه گیری برای اتخاذ رویکرد بهینه توسعه گردشگری در خدمت توسعه اجتماعات محلی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing Tourism Development Approaches in Local Communities

نویسندگان [English]

  • Hassan Esmaeilzadeh 1
  • Mozaffar Sarrafi 2
  • Jamileh Tavakkoli Nia 2
1 Assistant Professor, Department of Geography, Urmia Payame Noor University
2 Assistant Professor,Department of Geography, Faculty of Earth science, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In the third millennium, undoubtedly tourism has been upgraded to one of the thriving bases of the global economy and, on the base of findings, it can be identified as the main economic resource for many countries. Tourism, along with its many benefits, has many negative effects as well; coping with these requires us to rely on a suitable approach and proactive measures by planners and mangers, especially in the public sector. In this article we have attempted to study tourism development approaches, selecting the most suitable approach in relation to local community development. The spectrum of approaches includes the boosterism, economic (industry-oriented), spatial-geographical, community-oriented, and sustainable approaches, all of which have been described and compared, using SWOT analysis. Finally, the most appropriate approach in terms of the development of community-centered tourism has been elaborated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tourism
  • Boosterism
  • Community-oriented Tourism
  • Spatial-geographical approach
  • Sustainable Community Development