نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

آب شیرین از اصلیترین منابعی است که به منظور دست یابی به توسعه در هر کشور، « رد پای آب » . پایدار باید برای آن اهمیت ویژه قائل شد براساس کل حجم آب لازم برای تولید کالاها و خدمات مصرفی افراد آن کشور تعریف میشود. از آنجا که تمام کالاها و خدمات مصرفی افراد یک کشور در همان کشور تولید نمیشود، رد پای آب شامل دو بخش داخلی و خارجی میشود. یکی از مسائل مهم برای کشورها درنتیجۀ صنعتیشدن « پیش بینی اثر رشد اقتصادی بر عادات مصرفی » است. در این نوشتار رابطه درآمد ملی و استفاده از آب مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از داده های مقطعی، رد پای آب ملی سرانه کشورها، به عنوان تابعی از درآمد سرانه تحلیل شده است . نتایج برآوردهای انجام شده نشان میدهد که درآمد سرانه عامل مهمی در میزان افزایش رد پای آب سرانه در بخش صنعت و رد پای آب خارجی است.

کلیدواژه‌ها