تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه بر رد پای آب ملی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد اجتماعی، دانشکده اقتصاد، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

2 کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست، دانشکده اقتصاد، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

آب شیرین از اصلیترین منابعی است که به منظور دست یابی به توسعه در هر کشور، « رد پای آب » . پایدار باید برای آن اهمیت ویژه قائل شد براساس کل حجم آب لازم برای تولید کالاها و خدمات مصرفی افراد آن کشور تعریف میشود. از آنجا که تمام کالاها و خدمات مصرفی افراد یک کشور در همان کشور تولید نمیشود، رد پای آب شامل دو بخش داخلی و خارجی میشود. یکی از مسائل مهم برای کشورها درنتیجۀ صنعتیشدن « پیش بینی اثر رشد اقتصادی بر عادات مصرفی » است. در این نوشتار رابطه درآمد ملی و استفاده از آب مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از داده های مقطعی، رد پای آب ملی سرانه کشورها، به عنوان تابعی از درآمد سرانه تحلیل شده است . نتایج برآوردهای انجام شده نشان میدهد که درآمد سرانه عامل مهمی در میزان افزایش رد پای آب سرانه در بخش صنعت و رد پای آب خارجی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of GDP per Capita on Water Footprint

نویسندگان [English]

  • Gholamali Sharzeie 1
  • Matin Borghei 2
1 Associate Professor, Department of Social Economics, Faculty of Economics, University of Tehran.
2 Master of Environmental Economics, University of Tehran
چکیده [English]

Fresh water is one of the main resources which have special importance in achieving sustainable development. The water footprint of a country is defined as the volume of water needed for the production of the goods and services consumed by the inhabitants of the country. A nation’s water footprint has two components; the internal and the external water footprint. As countries go through industrialization, it is valuable to be able to predict the impact of economic growth on consumption habits. In this paper, the relationship between national income and water use were studied. National water footprint per capita was analyzed as a function of per capita income. We utilized cross sectional data to estimate the above relations. Results show that income is an important factor in increasing the water footprint per capita in the industrial sector and the external water footprint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual water
  • Water Footprints
  • GDP Per Capita