نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی گل جعفری 1 بر ترکیب و تنوع علف های هرز گوجهفرنگی 2، آزمایشی بهصورت کرتهای خردشده بر - پایه طرح بلوک های کامل تصادفی، با سه تکرار در سال زراعی 1390 1389 ، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی شامل سه رقم گوجه فرنگی (جینا، فلات و استرین های تکترک) و پنج الگوی کشت (تک کشتی گوجهفرنگی و کشت مخلوط ردیفی گوجهفرنگی گل جعفری خارجی 1:3 و 1:4 ) بود. نتایج نشان داد که در ،1:2 ، با نسبتهای 1:1 نمونه برداری اول، بیشترین تراکم عل فه ای هرز در واحد سطح در 96 بوته در متر مربع مشاهده شد. / تککشتی گوجه فرنگی به تعداد 78 کشت مخلوط گوجه فرنگی و گل جعفری با نسبت 1:3 دارای کمترین 62 بوته در متر مربع بود. در نمونهبرداری / تراکم علف هرز به تعداد 37 دوم، کم ترین تراکم علف های هرز در کشت مخلوط گوجهفرنگی و گل جعفری با نسبت 1:3 مشاهده شد. وزن خشک کل علف ه ای هرز در نمونه برداری اول کم تر از نمونه برداری دوم بود و در هر دو مرحله نمونهبرداری، بیشترین وزن خشک کل علفهای هرز در الگوی مخلوط با نسبت 1:3 مشاهده شد. تغییر نوع الگوی کاشت منجر به تغییر شاخص های تنوع شانون، مارگالوف و سیمپسون علف ه ای هرز شد . کم ترین مقادیر شاخص های مورد بررسی در الگوی ک اشت مخلوط گوجه فرنگی و گل جعفری با نسبت 1:1 مشاهده شد. همچنین رابطه رگرسیونی مثبت و معنیداری بین شاخصهای تنوع (شانون، مارگالوف و سیمپسون) حشرات با شاخصهای تنوع علفهای هرز به دست آمد.

کلیدواژه‌ها