بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجهفرنگیبر ترکیب و تنوع علفهای هرز

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادگروه زراعت، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ مشهد، ایران

2 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ مشهد، ایران

3 استادیار گروه زراعت، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی گل جعفری 1 بر ترکیب و تنوع علف های هرز گوجهفرنگی 2، آزمایشی بهصورت کرتهای خردشده بر - پایه طرح بلوک های کامل تصادفی، با سه تکرار در سال زراعی 1390 1389 ، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی شامل سه رقم گوجه فرنگی (جینا، فلات و استرین های تکترک) و پنج الگوی کشت (تک کشتی گوجهفرنگی و کشت مخلوط ردیفی گوجهفرنگی گل جعفری خارجی 1:3 و 1:4 ) بود. نتایج نشان داد که در ،1:2 ، با نسبتهای 1:1 نمونه برداری اول، بیشترین تراکم عل فه ای هرز در واحد سطح در 96 بوته در متر مربع مشاهده شد. / تککشتی گوجه فرنگی به تعداد 78 کشت مخلوط گوجه فرنگی و گل جعفری با نسبت 1:3 دارای کمترین 62 بوته در متر مربع بود. در نمونهبرداری / تراکم علف هرز به تعداد 37 دوم، کم ترین تراکم علف های هرز در کشت مخلوط گوجهفرنگی و گل جعفری با نسبت 1:3 مشاهده شد. وزن خشک کل علف ه ای هرز در نمونه برداری اول کم تر از نمونه برداری دوم بود و در هر دو مرحله نمونهبرداری، بیشترین وزن خشک کل علفهای هرز در الگوی مخلوط با نسبت 1:3 مشاهده شد. تغییر نوع الگوی کاشت منجر به تغییر شاخص های تنوع شانون، مارگالوف و سیمپسون علف ه ای هرز شد . کم ترین مقادیر شاخص های مورد بررسی در الگوی ک اشت مخلوط گوجه فرنگی و گل جعفری با نسبت 1:1 مشاهده شد. همچنین رابطه رگرسیونی مثبت و معنیداری بین شاخصهای تنوع (شانون، مارگالوف و سیمپسون) حشرات با شاخصهای تنوع علفهای هرز به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Marigold Interference Effect on Weed Composition and Diversity of Tomato in an Intercropping System

نویسندگان [English]

  • Alireza Koocheki 1
  • GhorbanAli Asadi 2
  • Reza Ghorbani 1
  • Elham Azizi 3
1 Professor, Department of Agronomy, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Agronomy, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agronomy, Payam Noor University, Iran.
چکیده [English]

In order to investigate the role of marigold (Tagetes erecta) interference effects on weed composition and diversity of tomato (Solanum lycopersicum), an experiment was conducted as split plot based on complete randomized block design with 3 replications at Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during 2010 to2011. Treatments included three tomato varieties (Jina, Flat and strain hitack Tork) and five cropping patterns (tomato monoculture and marigold- tomato intercropping with 1:1, 1:2, 1:3 and 1:4 ratio). Results indicated that in the first sampling, the highest weed density was observed in tomato monoculture (78.96 plants per m2). The lowest weed density was obtained in marigold and tomato intercropping with 1:3 ratio (37.62). In the second sampling, the lowest weed density was in marigold and tomato intercropping with 1:3 ratio. In the first sampling, total dry weight of weed was more than that in the second sampling. In two sampling, the highest total dry weight of weed was observed in the marigold and tomato intercropping with 1:3 ratio. By altering the cropping pattern, Shannon, Margalof and Simpson diversity indices of weed were changed. The lowest weed diversity indices were observed in the marigold and tomato intercropping with 1:1 ratio. Also, significant positive regressions were obtained between insect diversity indices (Shannon, Margalof and Simpson) and weed diversity indices. y Indices, Intercropping, Monoculture, Weeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interference
  • Diversity Indices
  • Intercropping
  • Monoculture
  • Weeds