نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

انتشار ذرات معلق در مناطق غربی ایران به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی این مناطق در سال های اخیر معرفی شده است. به علاوه وجود فلزات سنگین در این ذرات به دلیل خاصیت سمی و بیماری زایی آن ها همواره مورد توجه محققین قرار داشته است . از این رو تشخیص میزان این نوع از آلودگی بهمنظور تعیین استراتژیهای مناسب برای کنترل آن بسیار ضروری است. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی سطح خطر آلودگی فلزات سنگین در ذرات معلق باریده در غرب ای ران با استفاده از شاخص است. بد ینمنظور و با استفاده از Geo-accumulation (Igeo) روش سنجش انباشت، طی مدت یک سال (از فروردینماه تا اسفندماه 1389 ) در شهر سنندج، که در سال 2010 از حیث غلظت ریزگردها به عنوان سومین شهر آلوده جهان مطرح شد، از این ذرات نمونهبرداری شد. نتایج نشان داد که میانگین ± انحراف معیار غلظت فلزات سنگین ±915/3 mg/kg براساس وزن خشک ذرات معلق ، برای آهن برابر 497/731±29/8 ، برای مس mg/kg 14003/570 ، برای منگنز 18/287 است. ±1/9 mg/kg 61/307±5/4 و برای ارسنیک mg/kg Geo-Accumulation نتایج تحلیل های به دست آمده از شاخص ،-751/ برای آهن معادل 1 Igeo نشان داد که بیشترین مقدار ضریب 848 ، و برای ارسنیک / 630 -، برای مس معادل 0 / برای منگنز معادل 0 و Fe 249 است. در مجموع مقادیر این شاخص برای فلزات / معادل 1 در محدوده غیر As و Cu در محدوده غیر آلوده و برای فلزات Mn آلوده تا آلودگی متوسط ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها