ارزیابی سطح آلودگی فلزات سنگین در ذرات معلق باریده در غرب ایران با استفاده از شاخص Geo-accumulation

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه کردستان

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه کردستان

چکیده

انتشار ذرات معلق در مناطق غربی ایران به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی این مناطق در سال های اخیر معرفی شده است. به علاوه وجود فلزات سنگین در این ذرات به دلیل خاصیت سمی و بیماری زایی آن ها همواره مورد توجه محققین قرار داشته است . از این رو تشخیص میزان این نوع از آلودگی بهمنظور تعیین استراتژیهای مناسب برای کنترل آن بسیار ضروری است. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی سطح خطر آلودگی فلزات سنگین در ذرات معلق باریده در غرب ای ران با استفاده از شاخص است. بد ینمنظور و با استفاده از Geo-accumulation (Igeo) روش سنجش انباشت، طی مدت یک سال (از فروردینماه تا اسفندماه 1389 ) در شهر سنندج، که در سال 2010 از حیث غلظت ریزگردها به عنوان سومین شهر آلوده جهان مطرح شد، از این ذرات نمونهبرداری شد. نتایج نشان داد که میانگین ± انحراف معیار غلظت فلزات سنگین ±915/3 mg/kg براساس وزن خشک ذرات معلق ، برای آهن برابر 497/731±29/8 ، برای مس mg/kg 14003/570 ، برای منگنز 18/287 است. ±1/9 mg/kg 61/307±5/4 و برای ارسنیک mg/kg Geo-Accumulation نتایج تحلیل های به دست آمده از شاخص ،-751/ برای آهن معادل 1 Igeo نشان داد که بیشترین مقدار ضریب 848 ، و برای ارسنیک / 630 -، برای مس معادل 0 / برای منگنز معادل 0 و Fe 249 است. در مجموع مقادیر این شاخص برای فلزات / معادل 1 در محدوده غیر As و Cu در محدوده غیر آلوده و برای فلزات Mn آلوده تا آلودگی متوسط ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Contamination Level of Heavy Metals in Dust-Fall Particles in Western Iran Using Geo-Accumulation Index

نویسندگان [English]

  • Reza Bashiri Khuzestani 1
  • Bubak Souri 2
1 M.Sc. Student in Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan.
2 Assistant Professor, Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan.
چکیده [English]

Emission of dust-fall particles in western Iran has been considered as one of the most important environmental issues in recent years. Additionally, presence of heavy metal in these particles due to their toxicity and health problems has been an issue of interest by researches. Therefore evaluation of the contamination level of this kind of pollution and then determination of proper management strategies for controlling their emission is very important. In fact, the main scope of this research was to evaluate the contamination level of heavy metals in dust-fall particulates precipitated in western Iran using Geo-accumulation index (Igeo). In this research these particles were sampled through passive deposit gauge method for a period of one year, from April 2010 to March 2011, in Sanandaj city, western Iran, where has been reportedly the third highly polluted city of the world in 2010 for dust-fall particles. The results demonstrated that mean ± SD of the concentration of heavy metals were 14003.570±915.3 for Fe, 497.731±29.817 for Mn, 61.307±5.414 for Cu and 18.287±1.955 for As in mg/Kg based on dry weights of dustfall particles. Also the analysis of the Geo-accumulation index showed that the maximum amounts of Igeo values were -1.751 for Fe, -0.63 for Mn, 0.848 for Cu and 1.249 for As, which were evaluated as uncontaminated for Fe and Mn and moderate contamination Cu and As.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dust-fall Particles
  • Heavy Metals
  • Contamination Level
  • Deposit Gauge Method
  • Geo-Accumulation Index