برآورد میزان تمایل به پرداخت کشاورزان به منظور کاهش آلودگی رودخانه کارونبا استفاده از دو الگوی لاجیت و هکمن

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ جامع شوشتر

2 کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ جامع شوشتر

3 دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم آب، داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز

چکیده

به علت استفاده مفرط از کودهای شیمیایی در مزارع استان خوزستان، هر ساله حجمی معادل 2میلیارد متر مکعب زهآب مستقیما به کارون وارد میشود . باتوجه به حجم بالای میزان آلاینده های بخش کشاورزی، انجام تحقیق به منظور، تعیین عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان، برای بهبود نظام برنامه ریزی در جهت کاهش آلودگی آب، از اهمیت خاصی برخوردار است. در تحقیق حاضر، به منظور برآورد تمایل به پرداخت گندمکاران شهرستان ملاثانی در جهت کاهش آلودگی رودخانه کارون، از روش ارزشگذاری مشروط، در قالب دو روش لاجیت و دومرحلهای هکمن، استفاده شده است. دادههای مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 120 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی جمعآوری گردیده است . نتایج مطالعه نشان میدهد، که در هر دو مدل هکمن و لوجیت متغیر های سن، قیمت پیشنهادی، علت آلودگی رودخانه، اعضای خانواده، دارای اثر منفی و معنادار و متغیرهای درآمد، تحصیلات ، مالکیت زمین، مقدار زمین، میزان خسارت، دیدگاه کشاورزان نسبت به آلودگی رودخانه ، دارای اثر مثبت و معنادار برروی تمایل به پرداخت کشاورزان هستند. همچنین نتایج نشان میدهد، که هر خانوار حاضر به پرداخت مبلغ 1880000 و 1640000 ریال درسال برای کاهش آلودگی آب میباشد. پذیرش کشاورزان برای اختصاص بخشی از درآمد خود در جهت کاهش آلودگی رودخانه کارون، حاکی از اهمیت و جایگاه این رودخانه در بین کشاورزان منطقه دارد. در این میان، توجه به عوامل تاثیرگذار بر میزان پرداخت کشاورزان در جهت تقویت نقش زارعین در کاهش آلودگی آب رودخانه از اهیمت خاصی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Farmers’ Willingness to Pay in Order to Reduce Karun Pollution Using Logit and Heckman Models

نویسندگان [English]

  • Mohammad Agha pour Sabaghi 1
  • Simin Masih 2
  • Hadi Moaazed 3
1 Assistant Professor Department of Agriculture Management, Faculty of Agricultural, shoushtar Branch, Islamic Azad University
2 Master of Agricultural Management, Faculty of Agriculture, shoushtar Branch, Islamic Azad University
3 Associate Professor Department of Environmental Engineering, College of Water Sciences, State University of Shahid Chamran
چکیده [English]

Because of excessive use of chemical fertilizer at Khuzestan province farms, each year volume equivalent 2 milliard meter cube drainage water import directly to Karun. With attention to high volume of agriculture’s pollution, determination factors affecting on farmers attitude to improve system planning in order to reduce water pollution have special importance. In recent study, in order to estimate wheat grower's tendency to payment in Province Molasanifor reduction of pollution in Karun river, contingent valuation method inclusive two method, Logit and two-step Heckman are used. The needed data collected with use of questionnaire and verbal interview with120 person and stochastic sampling method. Study result show that in both two Logic and Heckman models variable involve age, proposed price, river pollution reason, family size have negative effects on agricultures willing to pay. Also results show that each family willing to pay amount1880000 and 1640000 Rails in year for water pollution reduction. Reception farmers for assigned partial of own income in order to reduce Karun river pollution suggest of importance and position of this river between region`s farmers. At this meantime, to factors affecting amount of farmer’s payment in order to reinforcement farmers role to reduce river pollution have especial importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Pollution
  • Logit Model
  • Hekman Model
  • Willingness to pay