نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

2 داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز

چکیده

به علت استفاده مفرط از کودهای شیمیایی در مزارع استان خوزستان، هر ساله حجمی معادل 2میلیارد متر مکعب زهآب مستقیما به کارون وارد میشود . باتوجه به حجم بالای میزان آلاینده های بخش کشاورزی، انجام تحقیق به منظور، تعیین عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان، برای بهبود نظام برنامه ریزی در جهت کاهش آلودگی آب، از اهمیت خاصی برخوردار است. در تحقیق حاضر، به منظور برآورد تمایل به پرداخت گندمکاران شهرستان ملاثانی در جهت کاهش آلودگی رودخانه کارون، از روش ارزشگذاری مشروط، در قالب دو روش لاجیت و دومرحلهای هکمن، استفاده شده است. دادههای مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 120 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی جمعآوری گردیده است . نتایج مطالعه نشان میدهد، که در هر دو مدل هکمن و لوجیت متغیر های سن، قیمت پیشنهادی، علت آلودگی رودخانه، اعضای خانواده، دارای اثر منفی و معنادار و متغیرهای درآمد، تحصیلات ، مالکیت زمین، مقدار زمین، میزان خسارت، دیدگاه کشاورزان نسبت به آلودگی رودخانه ، دارای اثر مثبت و معنادار برروی تمایل به پرداخت کشاورزان هستند. همچنین نتایج نشان میدهد، که هر خانوار حاضر به پرداخت مبلغ 1880000 و 1640000 ریال درسال برای کاهش آلودگی آب میباشد. پذیرش کشاورزان برای اختصاص بخشی از درآمد خود در جهت کاهش آلودگی رودخانه کارون، حاکی از اهمیت و جایگاه این رودخانه در بین کشاورزان منطقه دارد. در این میان، توجه به عوامل تاثیرگذار بر میزان پرداخت کشاورزان در جهت تقویت نقش زارعین در کاهش آلودگی آب رودخانه از اهیمت خاصی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها