نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

هدف این تحقیق ارائه روشی برای ارزی ابی آس یبپذ یری تالاب ه ا براساس ارزش ه ای بوم شناختی و هیدرولوژیکی آنهاست . در روش پیشنهادی پس از شناسایی و ارزیابیِ تالاب ها و عوامل تهدی د کننده آنها، بهکمک ماتریسهای ارزیابی به آنها امتیازدهی میشود و سپس تعامل میان این ارزش ها و عوامل تهدید کننده بررسی میشود. می زان آسیبپذیری ارزش های تالاب از ضرب امتیازهای کسبشده از تمامی عوامل مورد بررسی محاسبه میشود. در نهایت راهکارهای مدیریتی برای مواجهه با مهم ترین عوامل تهدید کننده ارائه می شود . در این مطالعه تالاب بینالمللی شادگان، واقع در استان خوزستان، به عنوان مطالعه موردی انتخاب و طبق روش پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق نتایج حاصله ، ارزش ه ای بوم شناختی نظیر جانوران و گیاهان آبزی، مناطق حساس بوم شن اختی و تنوع زیستی تالاب و ارزش های هیدرولوژیکی نظیر حفظ تعادل هیدرولوژیکی منطقه، ذخیره آبهای طغیانی و جلوگیری از بروز سیلاب مهمترین ارزش های تالاب محسوب میشوند که در معرض مهم تر ین عوامل تهدید کننده نظیر تغییر در رژیم هیدرولوژیکی آب تالاب ب ر اثر فعالیت ه ای بالادست ، ورود آلودگی ه ای صنعتی به درون تالاب ، بهرهبرداریهای بیرویه از منابع گیاهی و آبزیِ تالاب، و تصرف و تغییر کاربری زیستگاه های تالابی اراضی کشاورزی قرار دارند . ب ا توسعه ارزیابی آسیبپذیری تالاب شادگان مؤثرترین راهکار ها برای مدیریت بهینه آن در چارچوب رویکرد اکوسیستمی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها